Wrocław, 12 września 2002 r.

Przewodniczący

Krajowej Rady

Regionalnych Izb Obrachunkowych

 

KR/0717/16/2002

 

Pan

Andrzej Pęczak

Przewodniczący Komisji

do Spraw Kontroli Państwowej

 

Sejm RP

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

      W nawiązaniu do pisma z dnia 18 lipca 2002 r. (znak KOP-140-6/2002) w sprawie przesłania Komisji materiałów informacyjnych dotyczących działalności kontrolnej Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2001 r. i oceny skuteczności prowadzonych kontroli, przesyłam w załączeniu informację o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Regionalne Izby Obrachunkowe w roku 2001. Szerzej wyniki działalności kontrolnej izb za ten okres zostały omówione w „Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2001 roku”, które Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedłożyła Sejmowi i Senatowi w trybie art. 25a  ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.).

        Niezależnie od tego, wystąpiłem do Prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych o przekazanie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2002 roku. Przedłożone w załączeniu opracowanie zostało w związku z tym rozszerzone o dane dotyczące liczby i rodzajów kontroli z tego okresu, istotniejszych ustaleń oraz działań podjętych przez izby w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

 

 

Z poważaniem

 

Bogdan Cybulski

 

 

Załącznik: Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe.Tekst "Informacji ..." jest dostępny również w formacie PDF: 
Skutecznosc_kontroli_RIO.pdf (rozmiar 292 KB).

 


Więcej na ten temat wyników kontroli przeprowadzonych przez rio można przeczytać w:

Streszczeniach "Sprawozdania za 2001 r. ...." 

"Cz. I. Rozdz. 3. Działalność kontrolna" >>>

"Cz. II, Rozdz. 4. Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne jst w wynikach kontroli rio" >>>

 

Pełnym tekście "Sprawozdania za 2001 r. ... "

Cz. I, Rozdz. 3 "Działalność kontrolna rio" >>>

Cz. II, Rozdz. 4, (4.1-4.5) "4. Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne jst w wynikach kontroli RIO" >>>