Pismo Ministerstwa Finansów nr ST2-4834/l7/HSZ/2008/1975 z dnia 22 stycznia 2008
Data Monday, 31 March - 09:35:45
Temat: Pisma i interpretacje


MINISTERSTWO FINANSÓW

Departament Finansów
Samorządu Terytorialnego
ST2-4834/l7/HSZ/2008/1975



Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.





Pan
Marek Poniatowski

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
ul. Karłowicza 4
20-027 LUBLIN




W związku z pismem z dnia 20 listopada 2007 r. Nr RIO-I-432-68/07 w sprawie ujmowania w sprawozdaniu Rb-27S odsetek za zwłokę od należności innych niż podatkowe - Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Odsetki od należności wynikających z umów cywilnoprawnych posiadają pewne cechy odmienne od odsetek za zwłokę przewidzianych w Ordynacji podatkowej.
Odsetki te powstają na skutek niespełnienia w terminie świadczenia pieniężnego i są świadczeniem ubocznym. Zgodnie z przepisem art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Obowiązek zapłaty odsetek powstaje niezależnie od przyczyn niedotrzymania terminu płatności. Wierzyciel nabywa prawo do odsetek oddzielnie za każdy kolejny dzień opóźnienia. Roszczenie o odsetki, z chwilą powstania, uzyskuje byt niezależny od świadczenia głównego i może być dochodzone przed sądem powszechnym. Do kwestii zaległych odsetek odnoszą się także przepisy art. 451, art. 482 i art. 509 Kodeksu cywilnego, przy czym przepisy art. 482 § 1 i art. 509 § 2 Kodeksu cywilnego wprost posługują się pojęciem "zaległe odsetki".

W związku z powyższym, naliczone odsetki od należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej należy wykazywać w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S - stosownie do § 3 ust. 1 pkt 8 załącznika Nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) - w odrębnych paragrafach odsetkowych w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty-ogółem" jak i w kolumnie "zaległości".


DYREKTOR DEPARTAMENTU
Finansów Samorządu Terytorialnego
/-/
Zdzisława Wasążnik



Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
http://rio.gov.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1342