Informacja o budżetach JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 uofp
Data Friday, 05 March - 16:08:20
Temat: Varia


Szanowni Państwo,
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawia opracowanie pt. "Wstępna informacja o wykonaniu budżetów JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych".

Wstępna informacja o wykonaniu budżetów JST za lata 2007-2009 w ujęciu art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza m.in. dwie ważne regulacje wpływające w istotny sposób na konstruowanie budżetów JST oraz na limity określające możliwości zaciągania zobowiązań. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych od 2011 r. JST nie będą mogły uchwalić budżetu, w którym bieżące wydatki budżetowe nie znajdą pokrycia w dochodach bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Odmiennie niż w poprzedniej ustawie o finansach publicznych, w której zdefiniowano dwa progi zadłużenia obowiązujące każdą JST (art. 169 i art. 170) zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych od 2014 r. próg zadłużenia dla każdej z JST od 2014 r. będzie liczony odrębnie.

W związku z nowymi regulacjami podjęto próbę obliczenia i przeanalizowania dwóch wielkości:
- nadwyżki operacyjnej obliczonej jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących
- relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące i powiększonych o dochody zesprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem obliczonych zgodnie z zasadami art. 243 ust 1 i 2

Źródłem danych do obliczeń były sprawozdania budżetowe Rb-27s i Rb-28s jednostek samorządu terytorialnego (bez związków komunalnych) za lata 2007-2008 (wykonanie) oraz za III kw 2009 r. (plan).

Niniejsza analiza została opracowana w celu oszacowania skali problemów jakie mogą pojawić się w przypadku opóźnień procesu dostosowywania metod planowania budżetowego do nowych regulacji, w szczególności opóźnień przy optymalizacji wydatków bieżących.

Pełna treść opracowania ...>>>
Załączniki:
Tabela 1. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, ktore w latach 2007-2008 oraz 3 kwartał 2009 r. nie pokrywały wydatkow bieżących dochodami bieżącymi
Tabela 2. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, ktore w 2008 r. oraz 3 kw. 2009 r. nie pokrywały wydatkow bieżących dochodami bieżącymi
Pobierz tabele nr 1 i 2 ... >>>"

Tabela 3. Wykaz JST, dla których średnia obliczona wg zasad art. 243 ust. 1 i 2 obliczona jako limit na 2010 jest mniejsza od zera
Pobierz tabele nr 3 ... >>>"

Tabela 4. Rozkład średniej arytmetycznej w wybranych przedziałach procentowych z obliczonych dla lat 2007-2009 relacji o których mowa w art. 243 ust 1 i 2 uofp według województw i szczebli JST.
Tabela 5. Rozkład średniej arytmetycznej w poszczególnych szczeblach JST oraz wojewodztwach z obliczonych dla lat 2007-2009 relacji o których mowa w art. 243 ust 1 i 2 uofp
Pobierz tabele nr 4 i 5 ... >>>"

Tabela 6. Nadwyżka operacyjna oraz dochody ze sprzedaży mienia za lata 2007-2008 oraz 3 kw. 2009 r. w poszczególnych JST
Tabela 7. Wskaźnik zadłużenia obliczony na podstawie danych za lata 2007-2008 oraz 3 kw. 2009 r. wg formuły z art. 243 ust. 1 i 2 uofp w poszczególnych JST.
Pobierz tabele nr 6 i 7 ... >>>"

Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
http://rio.gov.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1387