Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i wynikające z nich zagrożenia dla sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (2003-2005)

Szanowni Państwo

Przedłożone przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych Sejmowi i Senatowi RP, na podstawie art. 25 a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych obrachunkowych  (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  55,  poz.  577  z  późn.  zm.), „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego  w  2005  roku” wskazuje na jedno z zagrożeń dla gospodarki finansowej jednostek samorządu  terytorialnego, którym są zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Niniejsze opracowanie dotyczy zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i wynikających z nich niebezpieczeństw dla sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Część pierwsza zawiera informacje o powszechnie obowiązujących przepisach prawa, które regulują zasady finansowania zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak też zasady funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym zasady finansowej ich restrukturyzacji, a także informacje o poziomie zobowiązań i należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2003 - 2005. Zaprezentowane dane dotyczą zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek posiadających osobowość prawną a także zobowiązań skumulowanych przez które należy rozumieć zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego powiększone o zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (w tym w podziale wg samorządów województwa, powiatów oraz miast na prawach powiatu). W takim samym układzie zaprezentowane zostały dane dotyczące należności. W części drugiej opracowanie zawiera bogaty materiał statystyczny, zaprezentowany w 16 tabelach. Ponadto, część opisowa została bogato zilustrowana danymi zamieszczonymi w tabelach.

Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a dotyczące jednostek posiadających osobowość prawną nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dane udostępnione przez:

Ministerstwo Finansów - w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2003 - 2005,

Ministerstwo Zdrowia – w zakresie zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Opracowaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego tj. 2413 gmin, miasto stołeczne Warszawę jako miasto na prawach powiatu i pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów i 16 województw samorządowych.

Opracowanie przygotowane zostało przez Komisję Analiz Budżetowych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przy udziale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (część opisowa) oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (część statystyczna, układ graficzny i przygotowanie do druku). Dane statystyczne w zakresie należności i zobowiązań SP ZOZ z lat 2003 – 2005 opracowane zostały na podstawie sprawozdań Rb-N i Rb-Z, które weryfikowane były przez wszystkie regionalne izby obrachunkowe w kraju.

 

Pełny tekst opracowania „Zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i wynikające z nich zagrożenia dla sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego” (2003-2005)

PDFZobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i wynikające z nich zagrożenia dla sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (349,23KB)
(rozmiar pliku około 0,4 MB)

Data publikacji: 23-12-2020 14:10
Przewiń do góry Przewiń do góry