Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Spełnienie przez jednostki samorządu terytorialnego relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych - informacja według danych na 5 maja 2013 roku

Szanowni Państwo

W dniu 20 czerwca 2013 r. odbyła się w Senacie RP Konferencja poświęcona przyszłości finansów jednostek samorządu terytorialnego zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Uczestniczył w niej także Przewodniczący KR RIO przedstawiając w szczególności problematykę związaną z nadzorem nad JST a także zagadnienia dotyczące nowych limitów spłaty zadłużenia.

W związku z organizowaną w Senacie RP konferencją „Przyszłość finansów samorządów – dylematy i wyzwania” Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przygotowała analizę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego dotyczącą zmiany sposobu oceny możliwości zadłużania się przez jednostki samorządu terytorialnego.

Oddana w Państwa ręce analiza opracowana została na podstawie:

  1. informacji przedstawionych przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej „JST”) w wieloletnich prognozach finansowych (dalej „WPF”) przekazanych elektronicznie do regionalnych izb obrachunkowych do dnia 5 maja 2013 r. włącznie,
  2. sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego za lata 2006 - 2012.

Stanowi ona przede wszystkim syntetyczną ocenę możliwości zachowania przez JST reguły określającej maksymalny poziom spłaty zadłużenia, określony art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do projektów uchwał budżetowych JST na 2014 r. Jest to nowy zindywidualizowany dla każdej JST wskaźnik, który zastąpi dwa inne, określone na identycznym poziomie dla wszystkich JST, tzn. wskaźnik 15% relacji spłaty zadłużenia do dochodów i 60% relacji kwoty długu do dochodów.

Opracowanie zawiera też analizę istotnych z punktu widzenia art. 243 ustawy elementów prognoz finansowych JST zawartych w uchwałach i zarządzeniach przekazanych w formie elektronicznej do nadzoru regionalnym izbom obrachunkowym, jak i ocenę przygotowania jednostek samorządowych do spełnienia nowej reguły poprzez zachowanie równowagi budżetu bieżącego określonej art. 242 ustawy, tj. zachowanie zasady, iż wydatki bieżące nie mogą co do zasady przekraczać dochodów bieżących.

W niniejszym opracowaniu zawarta została też ocena kilku proponowanych zmian w zakresie formuły obliczania indywidualnego limitu spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i ich wpływ na możliwości uchwalenia budżetu zgodnie z przepisem art. 243 ustawy z uwzględnieniem proponowanych zmian, w szczególności:

  1. symulację wpływu wyłączenia z prawej strony wzoru odsetek oraz poręczeń i gwarancji przy zachowaniu średniej 3 letniej,
  2. symulację wpływu wydłużenia okresu dla którego obliczana jest średnia z trzech do pięciu lub siedmiu lat.

 

Pełny tekst opracowania „Spełnienie przez jednostki samorządu terytorialnego relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych - informacja według danych na 5 maja 2013 roku”

PDFSpełnienie przez jednostki samorządu terytorialnego relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych - informacja według danych na 5 maja 2013 roku (3,02MB)
(rozmiar pliku około 3 MB)

Prezentacja  „Sytuacja finansowa jst w ocenie RIO” przygotowana na konferencję w Senacie RP „Przyszłość finansów samorządu terytorialnego – dylematy i wyzwania”

PDFSytuacja finansowa jst w ocenie RIO (4,43MB)
(rozmiar pliku około 4,4 MB)

Data publikacji: 30-12-2020 13:18 Data modyfikacji: 30-12-2020 13:21
Przewiń do góry Przewiń do góry