Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie z działalności RIO i wykonania budżetu przez JST za 2019 rok

W dniu 15 września 2020 r. Komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na posiedzeniu prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość rozpatrzyły Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku.

Część pierwszą sprawozdania zawierającą informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) i związki samorządowe przedstawiła prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku – Luiza Budner-Iwanicka.

W 2019 r. m.in. zbadano 180 649 uchwał i zarządzeń organów jst, wydano prawie 25 tys. opinii, skontrolowano 116 697 sprawozdań z wykonania budżetów jst, przygotowano 5 raportów o stanie finansowym jst oraz przeprowadzono 1281 kontroli jst.

Prezes zwróciła uwagę na problemy kadrowe – to jest rezygnację z pracy doświadczonych pracowników, ze względu na niskie wynagrodzenie.

Część drugą sprawozdania zawierającą informacje dotyczące wykonania budżetu przez jst przedstawił wiceprzewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Grzegorz Czarnocki.

W 2019 r. dochody jst były wyższe o 11,3% w stosunku do roku poprzedniego, w budżetach jst środki z UE stanowiły 6,9%, a w wydatkach inwestycyjnych udział środków UE stanowił 27,8%. Połowa wydatków gmin dotyczyła realizacji zadań w dwóch działach: oświata i wychowanie oraz rodzina.

Komisje przyjęły sprawozdanie KRRIO za 2019 rok. Tekst sprawozdania dostępny jest w serwisie w zakładce Roczne sprawozdania.

 

Data publikacji: 02-12-2020 11:42 Data modyfikacji: 23-12-2020 15:37
Przewiń do góry Przewiń do góry