Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2020 rok

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 2/2021 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 28 maja 2021 r. Jest to już 24 sprawozdanie.

Rok 2020 minął pod znakiem pandemii COVID-19, która wpłynęła na funkcjonowanie całego Państwa, w tym jednostek samorządu terytorialnego, a także regionalnych izb obrachunkowych. Pomimo tych trudnych okoliczności zadania publiczne były realizowane, a dane dotyczące tej działalności zamieszczamy w niniejszym dokumencie.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Efekt pracy izb w 2020 r. to m.in.:

 • 178 875 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych,
 • sześć budżetów ustalonych dla trzech gmin i jednego powiatu i dwóch związków jst,
 • 24 522 wydane opinie w sprawach określonych w ustawach, w tym 10 dotyczących programów postępowania naprawczego,
 • 982 przeprowadzone kontrole jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w tym 716 w ramach kontroli kompleksowych,
 • 115 761 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • 539 rozpatrzonych pism i skarg, w tym 346 dotyczące działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • dwa raporty o stanie gospodarki finansowej dla dwóch gmin,
 • 61 szkoleń, w których uczestniczyło 6 719 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym zadaniem izb w roku sprawozdawczym było stałe monitorowanie, zarówno w działalności kontrolnej jak i analitycznej, sytuacji finansowej samorządów pod kątem spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. zachowania przez każdą jst indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny. Izby w ramach sprawowanego nadzoru oraz działalności opiniodawczej reagowały odpowiednio do stwierdzonych zagrożeń. Sprawozdanie prezentuje podsumowanie działań izb oraz sytuacji jednostek w powyższym zakresie.

Ponadto z inicjatywy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2019 r. izby przeprowadziły kontrolę koordynowaną w zakresie finansowania kultury fizycznej i sportu z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w latach 2017 - 2018. Wyniki powyższej kontroli zostały przedstawione w Sprawozdaniu oraz w odrębnym opracowaniu.

Część pierwsza Sprawozdania zawiera również wnioski de lege ferenda z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych.

W drugiej części Sprawozdania przedstawione zostały informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Część ta sporządzona została w nowym układzie, który mam nadzieję znajdzie Państwa uznanie. Postanowiliśmy bowiem w większym stopniu przedstawić dane w formie graficznej jednocześnie decydując się na umieszczenie materiałów źródłowych na naszej stronie www. Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2020 r. to:

 • 304 930 106 tys. zł – dochody ogółem, które w 5,7% pozyskano z UE, tj. 17 527 826 tys. zł,
 • 299 240 624 tys. zł – wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne – 46 633 435 tys. zł, z czego 25,2%, tj. 11 750 834 tys. zł, ze środków pozyskanych z UE,
 • 5 689 483 tys. zł – wynik budżetów – nadwyżka,
 • 89 845 110 tys. zł – zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 29,5%,
 • 70 001 013 tys. zł – należności wraz z wybranymi aktywami finansowymi.

Sprawozdaniem objęto 2 807 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 2 411 gmin, 66 miast na prawach powiatu, w tym miasto stołeczne Warszawę, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 154 związki jednostek samorządu terytorialnego oraz związek metropolitalny. Ogółem w 2020 r. funkcjonowały 2 962 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

W Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a także udostępnione przez Ministerstwo Finansów dane w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2019 i 2020 (baza na dzień 20 marca br.) oraz przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wszystkie zestawienia, tabele i inne dane statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym, sporządzonym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek.

Sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej regionalnych izb obrachunkowych www.rio.gov.pl. Istnieje możliwość pobrania wersji pdf Sprawozdania poprzez kod QR umieszczony na okładce.

Wyrażam przekonanie, że Sprawozdanie spełni oczekiwania i będzie pomocne w pracy obu Wysokich Izb, Rządu RP oraz innych organów i instytucji Państwa, a także podmiotów i organizacji samorządowych w podejmowaniu działań na rzecz samorządu terytorialnego.

Na ręce Pani Luizy Budner-Iwanickiej, Przewodniczącej Komisji Analiz Budżetowych KR RIO, Prezes RIO w Gdańsku, składam wyrazy podziękowania dla całego zespołu za przygotowanie tego Sprawozdania.

legutko_podpis.png
Mirosław Legutko
Przewodniczący KR RIO

 

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r."

PDFSprawozdanie KRRIO za 2020 rok (40,61MB)
(rozmiar pliku około 42 MB)

Dodatkowe zestawienia tabelaryczne za 2020 r.:

PDFDodatkowe zestawienia tabelaryczne za 2020 r. (883,57KB)

Materiały źródłowe do Sprawozdania za 2020 r.:

XLSMDane pomocnicze za lata 2014-2020 (plik xls) (32,17MB)
(rozmiar około 33 MB)

PDFInstrukcja korzystania z pliku danych pomocnicznych.pdf (480,07KB)
 

Data publikacji: 30-06-2021 00:01 Data modyfikacji: 27-10-2021 08:38
Przewiń do góry Przewiń do góry