Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Komunikat Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie uchwał o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi podejmowanych przez rady gmin

W związku z licznymi zapytaniami od jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów reprezentujących stronę samorządową, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych na posiedzeniu w dniach 25-27 października 2021 r. podjęła kierunkowe stanowisko w zakresie dotyczącym uchwał o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi podejmowanych przez rady gmin na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.; dalej: u.c.p.g.). Krajowa Rada przyjęła wstępnie, iż uchwały te podlegają nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych. Jednocześnie, z uwagi na brak postanowień wskazujących na cechy normotwórcze we wskazanych uchwałach, w ocenie Krajowej Rady nie stanowią one aktów prawa miejscowego.

Postanowienia o „dopłacie” nie powinny być zawierane w uchwale budżetowej, albowiem stosownie do brzmienia art. 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) w ww. uchwale nie zamieszcza się przepisów niezwiązanych z wykonywaniem budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W ocenie Krajowej Rady zasadnym wydaje się podejmowanie odrębnej uchwały o „dopłacie”, na co wskazuje odrębna regulacja ustawowego upoważnienia do podjęcia przedmiotowej uchwały.

Wobec braku precyzyjnych rozwiązań w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Krajowa Rada skłania się do poglądu, że uchwała o „dopłacie” może zawierać zarówno ogólne postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami, jak też może wskazywać konkretną kwotę dopłaty. Za dopuszczalne, a w niektórych przypadkach nawet konieczne, uznać należy dokonanie zmiany tej uchwały w trakcie roku budżetowego.

Podkreślić jednak należy, iż co do zasady system gospodarowania odpadami komunalnymi winien się bilansować, a organ stanowiący uprawniony jest do podjęcia decyzji w sprawie „dopłat” do systemu wyłącznie w sytuacji wystąpienia przesłanek ustawowych.

Niezależnie od powyższego, Krajowa Rada przypomina o obowiązku dokonania corocznego rozliczenia systemu, a to zgodnie z art. 6r ust. 2e u.c.p.g. nakazującym ujęcie w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów.

Data publikacji: 29-10-2021 13:50 Data modyfikacji: 02-11-2021 14:07
Przewiń do góry Przewiń do góry