Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

RODO

Klauzula informacyjna
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych z siedzibą w Kielcach informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych z siedzibą w Kielcach (25-520) ul. Targowa 18, którą kieruje Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Adres dla korespondencji:
25-520  Kielce, ul. Targowa 18

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod.krrio@kielce.rio.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu reprezentowania izb we wszystkich sprawach, które wynikają z zadań Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych określonych przepisami art. 25a ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem,
   że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
  3. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; żądanie ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 RODO nie wpływa na tok i wynik postępowania, 
 1. Nie przysługuje Państwu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. W przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w posiedzeniach plenarnych, komisji stałych oraz doraźnych.

Opublikował(a): Maciej Lubczyński Data publikacji: 02-12-2020 13:23 Modyfikował(a): Katarzyna Sikocińska Data modyfikacji: 09-01-2024 15:21
Przewiń do góry Przewiń do góry