Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie: Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2017-2020 na przykładzie wybranych gmin w Polsce

Na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w zakładce „Działalność analityczna” zamieszczono opracowanie na temat „Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2017-2020 na przykładzie wybranych gmin w Polsce”.

Po ustaleniach na forum Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, w ramach kontroli prowadzonych przez wszystkie regionalne izby obrachunkowe kontrolowane jednostki przedstawiły m.in.: dane finansowe odnośnie dochodów i wydatków zarówno ogółem jak i bieżących, wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania na „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi”. Uwzględniono w nich również wysokość zaległości z tytułu tej opłaty, a także wielkość udzielonych umorzeń. Jednostki zostały także poproszone o wskazanie przyczyn trudności w bilansowaniu się systemu gospodarki odpadami komunalnymi, opisanie problemów występujących w związku z prowadzoną gospodarką odpadami komunalnymi oraz podanie danych dotyczących udzielonych zamówień publicznych w tym zakresie. Zebrano również dane o wybranej metodzie ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i obowiązujących w poszczególnych latach stawkach. Zgromadzono dane dotyczące masy odebranych odpadów komunalnych, osiągniętym poziomie recyklingu oraz liczbie mieszkańców wg GUS, wg gminnego rejestru mieszkańców oraz wynikającej z deklaracji odpadowych. Na tej podstawie opracowano niniejszą Analizę, którą prezentujemy.

Link do strony