Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Deklaracja dostępności

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Krajowej Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-14.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://rio.gov.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Maciej Lubczyński, m.lubczynski@opole.rio.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 453 86 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W sytuacji nieprawidłowości w zakresie dostępności strony lub jej dokumentów, każda osoba ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

- wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo;

- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

- jeżeli dotyczy wskazanie alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie należy przesłać na adres e-mail: rio@rio.opole.pl (w temacie prosimy wprowadzić słowo: „Dostępność”)

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować do Sekretariatu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Telefon: 77 453 86 36

E-mail kontaktowy:

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

25-520 Kielce, ul. Targowa 18
Tel.: +48413601600
E-mail:
Strona internetowa: rio.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Brak budynku - Jednostka nie posiada siedziby.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Przewiń do góry Przewiń do góry