Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Regulamin

Załącznik do uchwały nr 7/2009
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
z dnia 18 listopada 2009 r.
PDFUchwała KRRIO z 2009-11-18 nr 7-2009 - regulamin.pdf (3,00MB)


Regulamin Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
(tekst jednolity z dnia 18 listopada 2009 r.)

§ 1

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, zwana dalej Krajową Radą, działa na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) i wykonuje zadania powierzone jej tą ustawą.

§ 2

 1. Krajowa Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 2. Krajowa Rada wybiera ze swojego składu dwóch Zastępców Przewodniczącego, zwykłą większością w głosowaniu tajnym.

§ 3

 1. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje pracami Krajowej Rady, a w szczególności:
 • przygotowuje i zwołuje posiedzenia plenarne Krajowej Rady oraz przewodniczy tym posiedzeniom,
 • przedkłada Sejmowi RP w terminie do 30 czerwca sprawozdanie Krajowej Rady z działalności izb i wykonania budżetu przez gminy,
 • wyznacza komisje doraźne,
 • reprezentuje Krajową Radę na zewnątrz,
 • nadzoruje pracę Sekretariatu Krajowej Rady.
 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego wskazany przez niego Zastępca przyjmuje do wykonania obowiązki, o których mowa w ust.1.
 2. W razie braku wskazania i niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego — obowiązki Przewodniczącego Krajowej Rady przejmuje Zastępca starszy wiekiem.

§ 4

 1. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych, posiedzeniach komisji stałych oraz komisji doraźnych.
 2. Krajowa Rada odbywa posiedzenia plenarne nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 składu Krajowej Rady, Przewodniczący Krajowej Rady obowiązany jest zwołać nadzwyczajne posiedzenie plenarne, w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się proponowany porządek obrad oraz niezbędne materiały.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem, a w przypadku nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego - co najmniej na 7 dni przed nim, załączając niezbędne materiały mające być przedmiotem obrad, a także informacje o dokumentach i materiałach wyłożonych do wglądu członkom Krajowej Rady.
 6. Przewodniczący Krajowej Rady może zapraszać do udziału w posiedzeniu osoby, których obecność jest celowa ze względu na przedmiot obrad. Informacja o zaproszeniu tych osób powinna być zawarta w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 5.

§ 5

 1. Posiedzenie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Krajowej Rady, a w razie jego nieobecności wyznaczony Zastępca Przewodniczącego.
 2. W razie stwierdzenia braku quorum, Przewodniczący Krajowej Rady wyznacza nowy termin posiedzenia w ciągu 14 dni. Przepisy § 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 3. Po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący Krajowej Rady przedstawia projekt porządku obrad i przyjmuje wnioski w tej sprawie.
 4. Projekt porządku obrad, do którego nie zgłoszono zmian, lub projekt ze zmianami przyjętymi przez Krajową Radę stanowi porządek obrad.
 5. Niedopuszczalny jest wniosek o zdjęcie z porządku obrad sprawy, dla rozpatrzenia której zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie plenarne.

§ 6

 1. Przewodniczący Krajowej Rady prowadzi obrady według przyjętego porządku, przy czym, w uzasadnionych przypadkach, może dokonywać zmian w kolejności realizacji jego poszczególnych punktów.
 2. Rozpatrywanie na posiedzeniu poszczególnych spraw poprzedza wprowadzenie dokonane przez referenta (projektodawcę).
 3. W dyskusji Przewodniczący Krajowej Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 4. Referentowi sprawy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również innym uczestnikom dyskusji, Przewodniczący Krajowej Rady udziela głosu poza kolejnością.
 5. Po zamknięciu dyskusji nad sprawą Przewodniczący udziela głosu referentowi w celu ustosunkowania się do problemów podniesionych w dyskusji, a następnie proponuje przyjęcie dalszego trybu postępowania lub zarządza głosowanie, jeżeli Krajowa Rada ma w sprawie podjąć rozstrzygnięcie.

§ 7

 1. Rozstrzygnięcia Krajowej Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady (quorum).
 2. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Krajowej Rady, a w razie jego nieobecności - głos Zastępcy Przewodniczącego prowadzącego posiedzenie.

§ 8

 1. Krajowa Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
 2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów opatrzonych numerem według kolejności podjęcia w roku kalendarzowym i datą podjęcia.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Krajowej Rady lub Zastępca Przewodniczącego, który przewodniczył posiedzeniu.
 4. Rozstrzygnięcia Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawach proceduralnych odnotowuje się w protokole posiedzenia jako postanowienia.

§ 9

 1. Uchwały Krajowej Rady wymaga:
 • przyjęcie i zmiany regulaminu Krajowej Rady,
 • powołanie komisji stałych,
 • przyjęcie przedkładanego Sejmowi sprawozdania z działalności izb i wykonania przez gminy ich budżetów,
 • przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów wniosków dotyczących zmian aktów normatywnych regulujących komunalną gospodarkę finansową,
 • przedłożenie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby,
 • przyjęcie planów i programów kontroli koordynowanych,
 • przyjęcie planów i programów szkoleń pracowników izb,
 • przyjęcie rocznego planu pracy Rady i komisji stałych.
 1. Uchwały Krajowej Rady wykonuje Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§ 10

 1. Posiedzenia Krajowej Rady są protokołowane.
 2. Protokół posiedzenia zawiera:
 • numer, datę, miejsce i czas trwania posiedzenia,
 • stwierdzenie quorum obrad,
 • imię i nazwisko przewodniczącego posiedzenia,
 • porządek obrad,
 • imiona i nazwiska mówców występujących w poszczególnych punktach porządku posiedzenia wraz ze zwięzłą treścią wystąpień,
 • postanowienia i wyniki głosowań,
 • inne sprawy, których odnotowanie poleci przewodniczący posiedzenia.
 1. Protokół podpisuje protokolant i Przewodniczący Krajowej Rady lub Zastępca, który przewodniczył posiedzeniu.
 2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały i listę obecności.
 3. Członek Krajowej Rady może zgłosić Przewodniczącemu pisemne żądanie sprostowania protokołu. Przewodniczący dokonuje żądanego sprostowania lub, w przypadkach spornych, przedstawia podtrzymywane żądanie do rozstrzygnięcia Krajowej Radzie na najbliższym posiedzeniu.

§ 11

 1. Krajowa Rada powołuje z grona swoich członków następujące stałe komisje:
 • Komisję Legislacji i Orzecznictwa,
 • Komisję Koordynacji Kontroli,
 • Komisję Analiz Budżetowych,
 • Komisję do Spraw Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych,
 • Komisję Szkoleń, Informacji i Promocji.
 1. W skład komisji wchodzą członkowie Krajowej Rady w liczbie od 5 do 8 osób, wybrani w głosowaniu jawnym.
 2. Każdy członek Krajowej Rady ma obowiązek pracować co najmniej w jednej stałej komisji.
 3. Komisje wybierają spośród członków komisji przewodniczącego i jego zastępcę w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
 4. Komisje pracują w oparciu o roczne plany pracy uchwalane przez Krajową Radę.
 5. Przepisy § 4, z wyłączeniem ust. 2, stosuje się odpowiednio.

§ 12

Komisja Legislacji i Orzecznictwa:

 1. w zakresie legislacji:
  1. prowadzi dokumentację związaną z postępowaniem legislacyjnym,
  2. przygotowuje wnioski dotyczące zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową,
  3. dokonuje analizy aspektów prawnych funkcjonowania gospodarki finansowej gmin,
  4. opiniuje projekty aktów prawnych skierowanych do Krajowej Rady przez Rząd i komisje Sejmu lub Senatu;
 2. w zakresie orzecznictwa:
  1. przygotowuje okresowe analizy orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  2. dokonuje bieżącej analizy orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i innych organów nadzoru w zakresie spraw finansowych gmin.

§ 13

Komisja Koordynacji Kontroli:

 1. przygotowuje i nadzoruje, a następnie upowszechnia wyniki kontroli regionalnych izb obrachunkowych o zasięgu ogólnopolskim lub co najmniej dwóch regionalnych izb obrachunkowych, w szczególności:
  1. opracowuje tematykę kontroli koordynowanych i przekazuje niezbędną dokumentację izbom,
  2. analizuje realizację kontroli koordynowanych,
  3. opracowuje materiały pokontrolne w formie raportów, informacji lub sprawozdań
 2. współpracuje z regionalnymi izbami obrachunkowymi w zakresie:
  1. doskonalenia i unifikacji kontroli kompleksowych,
  2. doskonalenia programów kontroli;
 3. współpracuje z instytucjami zajmującymi się kontrolą finansów samorządowych;
 4. przygotowuje materiały informacyjne dla służb finansowych organów samorządowych i organów kontroli.

§ 14

Komisja Analiz Budżetowych:

 1. w zakresie opracowania sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy:
  1. opracowuje ramowy zakres sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy,
  2. gromadzi i analizuje niezbędne informacje dotyczące działalności izb,
  3. przygotowuje i przedkłada Krajowej Radzie projekt sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy;
 2. koordynuje prace analityczne z określonych dziedzin gospodarki finansowej samorządu terytorialnego o zasięgu ogólnokrajowym lub co najmniej dwóch regionalnych izb obrachunkowych;
 3. koordynuje działania związane z wdrażaniem technik komputerowych i oprogramowania.

§ 15

Komisja ds. Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych:

 1. gromadzi informacje o założeniach budżetu państwa ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej,
 2. opracowuje projekt wniosku do projektu budżetu państwa w części obejmującej regionalne izby obrachunkowe i przedkłada Krajowej Radzie,
 3. przygotowuje informacje o realizacji budżetów przez izby,
 4. analizuje sytuację finansową regionalnych izb obrachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszu wynagrodzeń i przedkłada stosowne raporty Krajowej Radzie.

§ 16

Komisja Szkoleń, Informacji i Promocji:

 1. w zakresie działalności szkoleniowej:
  1. koordynuje przedsięwzięcia szkoleniowe,
  2. opracowuje programy szkoleniowe i wskazówki metodyczne,
  3. organizuje i prowadzi szkolenia oraz nadzoruje realizację zadań szkoleniowych,
  4. prowadzi doradztwo w zakresie organizacji i merytorycznego przebiegu szkoleń,
  5. gromadzi niezbędne dane dotyczące szkoleń, osób przeszkolonych, osób szkolących - w taki sposób, aby tworzyły całościowy systematycznie uzupełniany bank informacji;
 2. w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej:
  1. inspiruje i koordynuje przedsięwzięcia wydawnicze związane z problematyką finansów samorządowych, a zwłaszcza publikacji szkoleniowych i informacyjnych, jak też przygotowuje takie publikacje,
  2. rejestruje wszelkie wydawnictwa oraz ważniejsze publikacje dotyczące regionalnych izb obrachunkowych i finansów samorządowych, ocenia je pod względem merytorycznym i zgłasza ewentualne uwagi lub sprostowania,
  3. współpracuje ze środkami masowego przekazu,
  4. organizuje konferencje informacyjne.

§ 17

W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Krajowej Rady lub jej komisji, członek Rady obowiązany jest przedłożyć Przewodniczącemu usprawiedliwienie nieobecności.

§ 18

 1. Obsługę kancelaryjną i administracyjną Krajowej Rady zapewnia Sekretariat funkcjonujący w regionalnej izbie obrachunkowej właściwej ze względu na osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady.
 2. Do zadań Sekretariatu należy zapewnienie wszechstronnej pomocy przy organizowaniu czasu pracy i wykonywaniu obowiązków Przewodniczącego Krajowej Rady oraz prowadzenie obsługi kancelaryjnej i administracyjnej Krajowej Rady, w szczególności:
  1. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją, udzielanie informacji interesantom – zgodnie z przyjętą w danej izbie instrukcją kancelaryjną;
  2. prowadzenie terminarzy czynności i spotkań Przewodniczącego Krajowej Rady;
  3. organizowanie i obsługa posiedzeń Krajowej Rady we współpracy z innymi izbami;
  4. prowadzenie dokumentacji Krajowej Rady, jej zabezpieczenie, udostępnianie oraz przekazywanie do archiwum dokumentacji spraw zakończonych, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Obsługę komisji Krajowej Rady w zakresie określonym w ust. 2 zapewniają regionalne izby obrachunkowe właściwe ze względu na osoby pełniące funkcje przewodniczących tych komisji.
 4. Obsługę finansowo-księgową związaną z działalnością Krajowej Rady zapewnia regionalna izba obrachunkowa właściwa ze względu na osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady.

§ 19

 1. Krajowa Rada prowadzi dokumentację zgodnie z przyjętym uchwałą Krajowej Rady i zatwierdzonym przez właściwe archiwum państwowe - rzeczowym wykazem akt.
 2. Dokumentacja zgromadzona w toku działalności Krajowej Rady przekazywana jest po upływie 2 lat licząc od dnia 1 stycznia następnego roku po zamknięciu akt spraw zakończonych – archiwum zakładowemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, do zadań którego należy w szczególności:
  1. przyjmowanie dokumentacji;
  2. przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji;
  3. udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym;
  4. inicjowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia;
  5. przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego, – zgodnie z przyjętą Instrukcją archiwalną.
 3. Krajowa Rada posługuje się następującymi pieczęciami z wizerunkiem orła ustalonym dla godła RP i treścią:
 • „Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych”,
 • „Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych”,
 • „Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych”.
 1. Nadzór i kontrolę nad wydanymi pieczęciami sprawuje Przewodniczący Krajowej Rady.

§ 20

 1. Z upływem kadencji Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje w terminie 90 dni od daty powołania nowo powołanemu Przewodniczącemu:
  1. dokumentację Krajowej Rady, w oparciu o spisy zdawczo-odbiorcze sporządzone oddzielnie dla dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej, z załączonymi do nich spisami dokumentacji niearchiwalnej przekazanej do archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;
  2. pieczęcie Krajowej Rady;
  3. dokumentację finansowo-księgową Krajowej Rady.

W przypadku zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Data publikacji: 09-12-2020 15:03 Data modyfikacji: 07-01-2021 16:30
Przewiń do góry Przewiń do góry