Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

O KRRIO

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) działa na podstawie art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (od 1998 r.). W jej skład wchodzą prezesi regionalnych izb obrachunkowych oraz po jednym reprezentancie kolegium każdej izby (32 osoby). Ustawodawca, w ust. 1 art. 25a ustawy o regionalnych izbach obrachunko­wych, zadania KR RIO określił następująco:

 • reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa,
 • przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosków dotyczących zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową,
 • przedkładanie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby,
 • upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb,
 • uzgadnianie planów i programów szkoleń pracowników izb,
 • koordynowanie planów i programów kontroli,
 • przedkładanie corocznie Sejmowi i Senatowi RP w terminie do 30 czerwca sprawozdań z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pracami Rady kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz przewodniczący, wybierany na dwuletnie kadencje spośród jej członków. Jego zastępcy wybierani są według tych samych zasad. Swoje zadania ustawowe Krajowa Rada realizuje w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów.

Krajowa Rada ukonstytuowała się w styczniu 1998 r. Zgodnie z regulaminem działalność podjęło pięć stałych komisji KR RIO:

 • Komisja Legislacji i Orzecznictwa,
 • Komisja Analiz Budżetowych,
 • Komisja Koordynacji Kontroli,
 • Komisja ds. Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych,
 • Komisja Szkoleń, Informacji i Promocji.

 

Zadania i funkcje stałych Komisji Krajowej Rady RIO

Komisja Koordynacji Kontroli:

 1. Przygotowuje i nadzoruje, a następnie upowszechnia wyniki kontroli regionalnych izb obrachunkowych o zasięgu ogólnopolskim lub co najmniej dwóch regionalnych izb obrachunkowych, w szczególności:
 • opracowuje tematykę kontroli koordynowanych i przekazuje niezbędną dokumentację izbom,
 • analizuje realizację kontroli koordynowanych,
 • opracowuje materiały pokontrolne w formie raportów, informacji lub sprawozdań;
 1. Współpracuje z regionalnymi izbami obrachunkowymi w zakresie:
 • doskonalenia i unifikacji kontroli kompleksowych,
 • doskonalenia programów kontroli;
 1. Współpracuje z instytucjami zajmującymi się kontrolą finansów samorządowych;
 2. Przygotowuje materiały informacyjne dla służb finansowych organów samorządowych i organów kontroli.

 

Komisja Legislacji i Orzecznictwa:

W zakresie legislacji:

 • Prowadzi dokumentację związaną z postępowaniem legislacyjnym,
 • Przygotowuje wnioski dotyczące zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansowa,
 • Dokonuje analizy aspektów prawnych funkcjonowania gospodarki finansowej gmin,
 • Opiniuje projekty aktów prawnych skierowanych do Krajowej Rady przez Rząd i komisje Sejmu lub Senatu;

W zakresie orzecznictwa:

 • Przygotowuje okresowe analizy orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Dokonuje bieżącej analizy orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i innych organów nadzoru w zakresie spraw finansowych gmin.

 

Komisja Analiz Budżetowych:

 1. W zakresie opracowania sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy:
 • opracowuje ramowy zakres sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy,
 • gromadzi i analizuje niezbędne informacje dotyczące działalności izb,
 • przygotowuje i przedkłada Krajowej Radzie projekt sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetów przez gminy;
 1. Koordynuje prace analityczne z określonych dziedzin gospodarki finansowej samorządu terytorialnego o zasięgu ogólnokrajowym lub co najmniej dwóch regionalnych izb obrachunkowych;
 2. Koordynuje działania związane z wdrażaniem technik komputerowych i oprogramowania.

 

Komisja ds. Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych:

 1. Gromadzi informacje o założeniach budżetu państwa ze szczególnym uwzględnieniem sfery budżetowej,
 2. Opracowuje projekt wniosku do projektu budżetu państwa w części obejmującej regionalne izby obrachunkowe i przedkłada Krajowej Radzie,
 3. Przygotowuje informacje o realizacji budżetów przez izby,
 4. Analizuje sytuację finansową regionalnych izb obrachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszu wynagrodzeń, i przedkłada stosowne raporty Krajowej Radzie.

 

Komisja Szkoleń, Informacji i Promocji:

W zakresie działalności szkoleniowej:

 • koordynuje przedsięwzięcia szkoleniowe,
 • opracowuje programy szkoleniowe i wskazówki metodyczne,
 • organizuje i prowadzi szkolenia oraz nadzoruje realizację zadań szkoleniowych,
 • prowadzi doradztwo w zakresie organizacji i merytorycznego przebiegu szkoleń,
 • gromadzi niezbędne dane dotyczące szkoleń, osób przeszkolonych, osób szkolących — w taki sposób, aby tworzyły całościowy systematycznie uzupełniany bank informacji;

W zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej:

 • inspiruje i koordynuje przedsięwzięcia wydawnicze związane z problematyką finansów samorządowych, a zwłaszcza publikacji szkoleniowych i informacyjnych, jak też przygotowuje takie publikacje,
 • rejestruje wszelkie wydawnictwa oraz ważniejsze publikacje dotyczące regionalnych izb obrachunkowych i finansów samorządowych, ocenia je pod względem merytorycznym i zgłasza ewentualne uwagi lub sprostowania,
 • współpracuje ze środkami masowego przekazu,
 • organizuje konferencje informacyjne.

 

 

Data publikacji: 16-12-2020 12:08 Data modyfikacji: 16-12-2020 17:38
Przewiń do góry Przewiń do góry