Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2019 rok

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 2/2020 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 10 czerwca 2020 r. Jest to już 23. sprawozdanie.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Efekt pracy izb w 2019 r. to m.in.:

 • 180 648 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych,
 • siedem budżetów ustalonych dla dwóch gmin i jednego powiatu i czterech związków jst,
 • 24 925 wydanych opinii w sprawach określonych w ustawach, w tym 11 dotyczących programów postępowania naprawczego,
 • 1 120 przeprowadzonych kontroli jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w tym 709 w ramach kontroli kompleksowych,
 • 116 697 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • 389 rozpatrzonych pism i skarg, w tym 203 dotyczące działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • pięć raportów o stanie gospodarki finansowej dla trzech gmin, jednego miasta na prawach powiatu i jednego powiatu,
 • 150 szkoleń, w których uczestniczyło 14 281 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym zadaniem izb w roku sprawozdawczym było stałe monitorowanie także w działalności kontrolnej i analitycznej sytuacji finansowej samorządów pod kątem spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. zachowania przez każdą jst indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny. Izby w ramach sprawowanego nadzoru oraz działalności opiniodawczej reagowały odpowiednio do stwierdzonych zagrożeń. Sprawozdanie prezentuje podsumowanie działań izb oraz sytuacji jednostek w powyższym zakresie.

Ponadto z inicjatywy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2019 r. izby przeprowadziły kontrolę koordynowaną w zakresie finansowania kultury fizycznej i sportu z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w latach 2017 - 2018. Wyniki powyższej kontroli zostały przedstawione w Sprawozdaniu oraz w odrębnym opracowaniu.

Część pierwsza Sprawozdania zawiera również wnioski de lege ferenda z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych.

W drugiej części Sprawozdania przedstawione zostały informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2019 r. to:

 • 278 507 047 tys. zł – dochody ogółem, które w 6,2% pozyskano z UE, tj. 17 343 970 tys. zł,
 • 280 209 015 tys. zł – wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne – 48 973 868 tys. zł, z czego 27,8%, tj. 13 597 185 tys. zł, ze środków pozyskanych z UE,
 • -1 701 968 tys. zł – wynik budżetów – deficyt,
 • 82 036 038 tys. zł – zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 29,5%,
 • 52 489 522 tys. zł – należności wraz z wybranymi aktywami finansowymi.

Sprawozdaniem objęto 2 806 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 2 410 gmin, miasto stołeczne Warszawę, 65 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 157 związków jednostek samorządu terytorialnego oraz związek metropolitalny. Ogółem w 2019 r. funkcjonowało 2 965 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Sprawozdanie nie obejmuje danych dot. gminy Boguszów-Gorce, która do dnia sporządzenia Sprawozdania nie złożyła sprawozdań za 2019 r.

W Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a także udostępnione przez Ministerstwo Finansów dane w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2018 i 2019 (baza na dzień 24 marca br.) oraz przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie zawiera bogaty materiał statystyczny. Zaprezentowano w nim 50 tabel – dziewięć w części pierwszej i 46 w części drugiej – oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne.

Wszystkie zestawienia, tabele i inne dane statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym, sporządzonym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek.

Sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej regionalnych izb obrachunkowych www.rio.gov.pl. Istnieje możliwość pobrania wersji pdf Sprawozdania poprzez kod QR umieszczony na okładce.

Wyrażam przekonanie, że Sprawozdanie spełni oczekiwania i będzie pomocne w pracy obu Wysokich Izb, Rządu RP oraz innych organów i instytucji Państwa, a także podmiotów i organizacji samorządowych w podejmowaniu działań na rzecz samorządu terytorialnego.

Na ręce Pani Luizy Budner-Iwanickiej, Przewodniczącej Komisji Analiz Budżetowych KR RIO, Prezesa RIO w Gdańsku, składam wyrazy podziękowania dla całego zespołu za przygotowanie tego Sprawozdania.

G.Wróblewska.png
Grażyna Wróblewska
Przewodnicząca KR RIO

 

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r."

PDFSprawozdanie KRRIO za 2019 rok (40,97MB)
(rozmiar pliku około 42,9 MB)

 

Data publikacji: 17-12-2020 12:49 Data modyfikacji: 18-12-2020 12:40
Przewiń do góry Przewiń do góry