Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2018 rok

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.), przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 4/2019 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 29 maja 2019 r. Jest to już 22. sprawozdanie.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Efekt pracy izb w 2018 r. to m.in.:

 • 175 752 zbadane uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych,
 • sześć budżetów ustalonych dla pięciu gmin i jednego powiatu,
 • 26 338 wydanych opinii w sprawach określonych w ustawach, w tym sześć dotyczących programów postępowania naprawczego,
 • 1 158 przeprowadzonych kontroli jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w tym 705 w ramach kontroli kompleksowych,
 • 116 994 skontrolowane sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • 625 rozpatrzonych pism i skarg, w tym 157 dotyczących działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • cztery raporty o stanie gospodarki finansowej dla czterech gmin,
 • 157 szkoleń, w których uczestniczyło 15 024 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym zadaniem izb w roku sprawozdawczym było stałe monitorowanie także w działalności kontrolnej i analitycznej sytuacji finansowej samorządów pod kątem spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. zachowania przez każdą jst indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny. Izby w ramach sprawowanego nadzoru oraz działalności opiniodawczej reagowały odpowiednio do stwierdzonych zagrożeń. Sprawozdanie prezentuje podsumowanie działań izb oraz sytuacji jednostek w powyższym zakresie.

Ponadto z inicjatywy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2018 r. izby przeprowadziły kontrolę koordynowaną w zakresie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich przeznaczenia w latach 2016 i 2017. Wyniki powyższej kontroli zostały przedstawione w Sprawozdaniu oraz w odrębnym opracowaniu.

Część pierwsza Sprawozdania zawiera również wnioski de lege ferenda z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych.

W drugiej części Sprawozdania przedstawione zostały informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2018 r. to:

 • 251 846 419 tys. zł – dochody ogółem, które w 6,2% pozyskano z UE, tj. 15 495 392 tys. zł,
 • 259 386 268 tys. zł – wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne – 51 075 048 tys. zł, z czego 27,9%, tj. 14 227 581 tys. zł, ze środków pozyskanych z UE,
 • -7 539 849 tys. zł – wynik budżetów – deficyt,
 • 76 115 798 tys. zł – zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 30,2%,
 • 51 005 045 tys. zł – należności wraz z wybranymi aktywami finansowymi.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2 412 gmin, miasto stołeczne Warszawę, 65 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 149 związków międzygminnych, sześć związków powiatów, sześć związków powiatowo-gminnych oraz związek metropolitalny. Ogółem w 2018 r. funkcjonowało 2 970 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

W Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a także udostępnione przez Ministerstwo Finansów dane w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017 i 2018 (baza na dzień 27 marca br.) oraz przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie zawiera bogaty materiał statystyczny. Zaprezentowano w nim 55 tabel – dziewięć w części pierwszej i 46 w części drugiej – oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne.

Wszystkie zestawienia, tabele i inne dane statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym, sporządzonym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne izby. Tabele i graficzna prezentacja danych

w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek.

Sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej regionalnych izb obrachunkowych www.rio.gov.pl. Istnieje możliwość pobrania wersji pdf Sprawozdania poprzez kod QR umieszczony na okładce.

Wyrażam przekonanie, że Sprawozdanie spełni oczekiwania i będzie pomocne w pracy obu Wysokich Izb, Rządu RP oraz innych organów i instytucji Państwa, a także podmiotów i organizacji samorządowych w podejmowaniu działań na rzecz samorządu terytorialnego.

Na ręce Pani Luizy Budner-Iwanickiej, Przewodniczącej Komisji Analiz Budżetowych KR RIO, Prezesa RIO w Gdańsku, składam wyrazy podziękowania dla całego zespołu za przygotowanie tego Sprawozdania.

 

G.Wróblewska.png
Grażyna Wróblewska
Przewodnicząca KR RIO

 

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r."

PDFSprawozdanie KRRIO za 2018 rok (43,00MB)
(rozmiar pliku około 45,0 MB)

Data publikacji: 17-12-2020 13:38 Data modyfikacji: 18-12-2020 20:31
Przewiń do góry Przewiń do góry