Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2017 rok

Szanowni Państwo
 
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 7/2018 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 23 maja 2018 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Efekt pracy izb w 2017 r. to m.in.:

 • 172 227 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych,
 • 9 budżetów ustalonych dla 7 gmin i 2 powiatów,
 • 25 882 wydane opinie w sprawach określonych w ustawach, w tym 6 dotyczących programów postępowania naprawczego,
 • 1 285 przeprowadzonych kontroli jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w tym 724 w ramach kontroli kompleksowych,
 • 117 279 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • 611 rozpatrzonych pism i skarg, w tym 178 dotyczących działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • 5 raportów o stanie gospodarki finansowej dla 3 gmin i 2 powiatów,
 • 169 szkoleń, w których uczestniczyło 15 053 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym zadaniem izb w roku sprawozdawczym było stałe monitorowanie także w  działalności kontrolnej i analitycznej sytuacji finansowej samorządów pod kątem spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. zachowania przez każdą jst indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny. Izby w ramach sprawowanego nadzoru oraz działalności opiniodawczej reagowały odpowiednio do stwierdzonych zagrożeń. Sprawozdanie prezentuje podsumowanie działań izb oraz sytuacji jednostek w powyższym zakresie.

Ponadto, z inicjatywy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2017 r. izby przeprowadziły kontrolę koordynowaną w zakresie dotacji celowych na referenda, wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r. oraz kontrolę koordynowaną dotyczącą zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego. Wyniki powyższych kontroli zostały przedstawione w Sprawozdaniu oraz w odrębnych opracowaniach.

Część pierwsza Sprawozdania zawiera również wnioski de lege ferenda z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych oraz uwag i wniosków płynących z kontroli przeprowadzonej przez NIK.

W drugiej części Sprawozdania przedstawione zostały informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2017 r. to:

 • 229 878 741 tys. zł – dochody ogółem, które w 3,5%  pozyskano z UE, tj. 8 070 790 tys. zł,
 • 230 166 344 tys. zł – wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne – 33 484 015 tys. zł, z czego 20,5%, tj. 6 863 789 tys. zł ze środków pozyskanych z UE,
 • -287 603 tys. zł – wynik budżetów – deficyt,
 • 68 926 076 tys. zł – zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 30,0%,
 • 46 977 096 tys. zł – należności wraz z wybranymi aktywami finansowymi.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2 412 gmin, miasto stołeczne Warszawę, 65 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 151 związków międzygminnych, 6 związków powiatów, 6 związków powiatowo-gminnych oraz związek metropolitalny. Ogółem w 2017 r. funkcjonowało 2 972 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

W Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a także udostępnione przez Ministerstwo Finansów dane w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2016 i 2017 (baza na dzień 28 marca br.) oraz przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie zawiera bogaty materiał statystyczny. Zaprezentowano w nim 50 tabel; 9 w części pierwszej i 41 w części drugiej oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne.

Wszystkie zestawienia, tabele i inne dane statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym, sporządzonym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek.

Sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej regionalnych izb obrachunkowych www.rio.gov.pl.
Istnieje możliwość pobrania wersji pdf Sprawozdania poprzez kod QR umieszczony na okładce.

Sprawozdanie za rok 2017 to dwudzieste z kolei opracowanie. W imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych pragnę wyrazić przekonanie, iż praca wszystkich izb nad realizacją tego zadania przyniosła wymierne efekty. Przy zastosowaniu programu BeSTi@, a także innych programów ujednolicone zostały procedury wykonywania powierzonych izbom zadań, jak też zasady prezentowania zjawisk ekonomicznych z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, w ciągu dwudziestu lat pracy nad sprawozdaniem ukształtował się zespół redakcyjny, a realizacja tego zadania na stałe została wpisana do harmonogramu pracy wszystkich izb.

Wyrażam nadzieję, że prezentowane przez KR RIO sprawozdania spełniły oczekiwania i były pomocne w pracy obojga Wysokich Izb, Rządu RP oraz innych organów i instytucji Państwa, a także podmiotów i organizacji samorządowych.

Na ręce Pani Luizy Budner - Iwanickiej, Przewodniczącej Komisji Analiz Budżetowych KR RIO, Prezesa RIO w Gdańsku składam wyrazy podziękowania dla całego zespołu za zaangażowanie i rzetelną pracę.
 

G.Wróblewska.png
Grażyna Wróblewska
Przewodnicząca KR RIO

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r."

PDFSprawozdanie KRRIO za 2017 rok (28,51MB)
(rozmiar pliku około 29,8 MB)

Data publikacji: 17-12-2020 14:14 Data modyfikacji: 18-12-2020 20:30
Przewiń do góry Przewiń do góry