Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2016 rok

Szanowni Państwo
 

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 4/2017 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 29 maja 2017 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Efekt pracy izb w 2016 r. to m.in.:

 • 172 815 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych,
 • 10 budżetów ustalonych dla 5 gmin, 4 powiatów i 1 związku międzygminnego,
 • 23 718 wydanych opinii w sprawach określonych w ustawach, w tym 18 dotyczących programów postępowania naprawczego,
 • 1 299 przeprowadzonych kontroli jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w tym 735 w ramach kontroli kompleksowych,
 • 122 101 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • 599 rozpatrzonych pism i skarg, w tym 223 dotyczące działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • 7 raportów o stanie gospodarki finansowej dla 6 gmin i 1 miasta na prawach powiatu,
 • 195 szkoleń, w których uczestniczyło 16 203 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym zadaniem izb w roku sprawozdawczym było stałe monitorowanie także w działalności kontrolnej i analitycznej sytuacji finansowej samorządów pod kątem spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. zachowania przez każdą jst indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny. Izby w ramach sprawowanego nadzoru oraz działalności opiniodawczej reagowały odpowiednio do stwierdzonych zagrożeń. Wynikiem tych działań było utrzymanie liczby jednostek zagrożonych niespełnieniem wskaźnika na poziomie nie wyższym niż w 2015 r. Sprawozdanie prezentuje podsumowanie działań izb oraz sytuacji jednostek w powyższym zakresie.

Ponadto, z inicjatywy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2016 r. izby przeprowadziły kontrolę koordynowaną w zakresie dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych w latach 2014 - 2015 oraz kontrolę koordynowaną dotyczącą przetargów organizowanych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2013 - 2015. Wyniki powyższych kontroli zostały przedstawione w Sprawozdaniu oraz w odrębnych opracowaniach.

Część pierwsza Sprawozdania zawiera również wnioski de lege ferenda z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych oraz uwag i wniosków płynących z kontroli przeprowadzonej przez NIK.

W drugiej części Sprawozdania przedstawione zostały informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2016 r. to:

 • 213 668 930 tys. zł – dochody ogółem, które w 3,1% pozyskano z UE, tj. 6 553 820 tys. zł,
 • 206 034 558 tys. zł – wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne – 24 407 527 tys. zł, z czego 6,9%, tj. 1 683 479 tys. zł ze środków pozyskanych z UE,
 • 7 634 372 tys. zł – wynik budżetów – nadwyżka,
 • 69 019 934 tys. zł – zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 32,3%,
 • 45 898 394 tys. zł – należności wraz z wybranymi aktywami finansowymi.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2 412 gmin, miasto stołeczne Warszawę, 65 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 157 związków międzygminnych i 5 związków powiatów.  Ogółem w 2016 r. funkcjonowało 2 970 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

W Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a także udostępnione przez Ministerstwo Finansów dane w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2015 i 2016 (baza na dzień 20 marca br.) oraz przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie zawiera bogaty materiał statystyczny. Zaprezentowano w nim 50 tabel; 9 w części pierwszej i 41 w części drugiej oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne.

Wszystkie zestawienia, tabele i inne dane statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym, sporządzonym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek.

Sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej regionalnych izb obrachunkowych www.rio.gov.pl. Istnieje możliwość pobrania wersji pdf Sprawozdania poprzez kod QR umieszczony na okładce.

Sprawozdanie za rok 2016 to dwudzieste z kolei opracowanie. W imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych pragnę wyrazić przekonanie, iż praca wszystkich izb nad realizacją tego zadania przyniosła wymierne efekty. Przy zastosowaniu programu BeSTi@, a także innych programów ujednolicone zostały procedury wykonywania powierzonych izbom zadań, jak też zasady prezentowania zjawisk ekonomicznych z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, w ciągu dwudziestu lat pracy nad sprawozdaniem ukształtował się zespół redakcyjny, a realizacja tego zadania na stałe została wpisana do harmonogramu pracy wszystkich izb.

Wyrażam nadzieję, że prezentowane przez KR RIO sprawozdania spełniły oczekiwania i były pomocne w pracy obojga Wysokich Izb, Rządu RP oraz innych organów i instytucji Państwa, a także podmiotów i organizacji samorządowych.

Na ręce Pana Tadeusza Dobka, Przewodniczącego Komisji Analiz Budżetowych KR RIO, Prezesa RIO w Bydgoszczy, który od początku kieruje pracą zespołu redakcyjnego składam wyrazy podziękowania dla całego zespołu za zaangażowanie i rzetelną pracę.

G.Wróblewska.png
Grażyna Wróblewska
Przewodnicząca KR RIO

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r."

PDFSprawozdanie KRRIO za 2016 rok (20,57MB)
(rozmiar pliku około 21,5 MB)

Data publikacji: 18-12-2020 20:50 Data modyfikacji: 18-12-2020 20:58
Przewiń do góry Przewiń do góry