Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2014 rok

Szanowni Państwo

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 5/2015 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 28 maja 2015 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Efekt pracy izb w 2014 r. to m.in.:

 • 168 653 zbadane uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych,
 • 15 budżetów ustalonych dla 10 gmin, 1 powiatu i 4 związków międzygminnych,
 • 25 272 wydane opinie w sprawach określonych w ustawach, w tym 26 dotyczących programów postępowania naprawczego,
 • 1 260 przeprowadzonych kontroli jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w tym 732 w ramach kontroli kompleksowych,
 • 123 938 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • 596 rozpatrzonych pism i skarg, w tym 209 dotyczących działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • 11 raportów o stanie gospodarki finansowej dla 5 gmin, 5 powiatów i 1 województwa samorządowego,
 • 193 szkolenia, w których uczestniczyło 16 547 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Ważnym zadaniem izb w roku sprawozdawczym było sprawowanie nadzoru i kontroli w samorządach w nowej sytuacji prawnej związanej z wejściem w życie, od 2014 r., indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Wynikiem działania izb jest znaczne ograniczenie liczby jednostek zagrożonych niespełnieniem wskaźnika. Sprawozdanie prezentuje sytuację w tym zakresie.

Z inicjatywy KR RIO, w 2014 r., izby kontynuowały kontrolę koordynowaną w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Wyniki przedstawione zostały w Sprawozdaniu, jak również w odrębnym opracowaniu.

Część pierwsza Sprawozdania zawiera również wnioski de lege ferenda z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych.

W drugiej części Sprawozdania przedstawione zostały informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2014 r. to:

 • 194 337 188 tys. zł – dochody ogółem, które w 8,4% pozyskano z UE, tj. 16 412 898 tys. zł,
 • 196 754 150 tys. zł – wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne – 39 922 752 tys. zł, z czego 38,2%, tj. 12 808 821 tys. zł ze środków pozyskanych z UE,
 • 2 416 962 tys. zł – wynik budżetów – deficyt,
 • 72 109 871 tys. zł – zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 37,1%,
 • 36 552 401 tys. zł – należności wraz z wybranymi aktywami finansowymi.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2 413 gmin, miasto stołeczne Warszawę, 65 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 164 związki międzygminne i 3 związki powiatów. Ogółem w 2014 r. funkcjonowało 2 976 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

W Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a także udostępnione przez Ministerstwo Finansów dane w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2013 i 2014 (baza na dzień 23 marca br.) oraz przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie zawiera bogaty materiał statystyczny. Zaprezentowano w nim 50 tabel; 9 w części pierwszej i 41 w części drugiej oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne.

Wszystkie zestawienia, tabele i inne dane statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym, sporządzonym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek.

Sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej regionalnych izb obrachunkowych www.rio.gov.pl. Istnieje możliwość pobrania wersji pdf Sprawozdania poprzez kod QR umieszczony na okładce.

Na ręce Przewodniczącego Komisji Analiz Budżetowych KR RIO, prezesa RIO w Bydgoszczy, składam podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w opracowanie i przygotowanie niniejszego Sprawozdania.

G.Wróblewska.png
Grażyna Wróblewska
Przewodnicząca KR RIO

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r."

PDFSprawozdanie KRRIO za 2014 rok (20,79MB)
(rozmiar pliku około 21 MB)

Data publikacji: 20-12-2020 09:36 Data modyfikacji: 20-12-2020 09:42
Przewiń do góry Przewiń do góry