Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2011 rok

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą
Nr 8/2012 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 30 maja 2012 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodności z prawem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także dysponowania przez nie środkami publicznymi. Efekt pracy izb w 2011 r. to m.in.:

 • 163 767 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych,
 • 5 budżetów ustalonych dla 2 gmin i 3 związków międzygminnych,
 • 27 791 wydanych opinii w sprawach określonych w ustawach,
 • 1 387 przeprowadzonych kontroli jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w tym 737 w ramach kontroli kompleksowych,
 • 116 646 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • 347 rozpatrzonych pism i skarg, w tym 105 dotyczących działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • 9 raportów o stanie gospodarki finansowej dla 8 gmin i 1 powiatu,
 • 205 szkoleń, w których uczestniczyło 17 077 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Rok 2011 był kolejnym rokiem aktywności KR RIO i izb na forum międzynarodowym. Przedstawiciele izb uczestniczyli w dwóch międzynarodowych seminariach współorganizowanych przez EURORAI w Bad Homburg i w Rostowie nad Donem. Podczas drugiego seminarium zaprezentowane zostały doświadczenia polskich izb w zakresie audytu dochodów jst z mienia komunalnego. Kontynuowana była w różnych formach współpraca z trybunałami obrachunkowymi Niemiec oraz Państwowym Urzędem Audytu Węgier. Na forum krajowym izby były współorganizatorem III ogólnopolskiej konferencji w sprawach samorządowych „Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

Część pierwsza Sprawozdania zawiera również wnioski de lege ferenda z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych.

W drugiej części Sprawozdania przedstawione zostały informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2011 r. to:

 • 171 309 129 tys. zł – dochody ogółem, które w 8,6% pozyskano z UE tj. 14 802 400 tys. zł,
 • 181 594 742 tys. zł – wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne – 41 188 158 tys. zł, z czego 30,5%, tj. 12 568 365 tys. zł ze środków pozyskanych z UE,
 • 10 285 613 tys. zł – wynik budżetów – deficyt,
 • 65 756 468 tys. zł – zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 38,4%,
 • 31 650 068 tys. zł – należności wraz z wybranymi aktywami finansowymi.

Sprawozdanie za rok 2011 wskazuje na nowe tendencje w finansach samorządowych. Rok 2011 był drugim z rzędu okresem niższego wzrostu wydatków majątkowych niż bieżących.

W 103 jst wykonane dochody ze sprzedaży majątku nie pokrywały różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w związku z czym zagrożone jest uchwalenie budżetu rok 2014, w którym wchodzi w życie formuła obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużania jst.

W Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe,  a także udostępnione przez Ministerstwo Finansów dane w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2010 i 2011 (baza na dzień 11 kwietnia br.) oraz przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2010 r.

Wszystkie zestawienia, tabele i inne dane statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym, sporządzonym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek. Różne źródła danych, daty ich aktualizacji oraz przyjęty stopień szczegółowości, mogą być przyczyną niewielkich rozbieżności w stosunku do danych prezentowanych w innych opracowaniach, jak również w ramach niniejszego opracowania.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2011 r. prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o budżet, tj. 2 414 gmin, miasto stołeczne Warszawę i pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 164 związki międzygminne i jeden związek powiatów. Ogółem w 2011 r. funkcjonowały 2 974 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Sprawozdanie za 2011 r. zawiera bogaty materiał statystyczny. Zaprezentowano 49 tabel; 9 po części pierwszej i 40 w części drugiej oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne. Po raz kolejny Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach – niniejszego opracowania oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej regionalnych izb obrachunkowych www.rio.gov.pl.

Sprawozdanie za rok 2011 to piętnaste z kolei opracowanie. W imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych pragnę wyrazić przekonanie, iż praca wszystkich izb nad realizacją tego zadania przyniosła wymierne efekty. Przy zastosowaniu programu BeSTi@ ujednolicone zostały procedury wykonywania powierzonych izbom zadań, jak też zasady prezentowania przez nie zjawisk ekonomicznych z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, w ciągu piętnastu lat pracy nad sprawozdaniem ukształtował się zespół redakcyjny, a realizacja tego zadania na stałe została wpisana do harmonogramu pracy wszystkich izb.

Wyrażam nadzieję, że prezentowane przez KR RIO sprawozdania spełniły oczekiwania i były pomocne w pracy obojga Wysokich Izb, Rządu RP oraz innych organów i instytucji Państwa, a także podmiotów i organizacji samorządowych.

Na ręce Pana Tadeusza Dobka, Przewodniczącego Komisji Analiz Budżetowych KR RIO, Prezesa RIO w Bydgoszczy, który od początku kieruje pracą zespołu redakcyjnego składam wyrazy podziękowania dla całego zespołu za zaangażowanie i rzetelną pracę.

R P Krawczyk.jpeg
dr Ryszard Paweł Krawczyk
Przewodniczący KR RIO

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r."

PDFSprawozdanie KRRIO za 2011 rok (9,56MB)
(rozmiar pliku około 10 MB)

Data publikacji: 20-12-2020 10:49
Przewiń do góry Przewiń do góry