Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2010 rok

Szanowni Państwo

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 5/2011 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 10 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodności z prawem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także dysponowania przez nie środkami publicznymi. Efekt pracy izb w 2010 r. to m.in.:

 • 150 905 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych,
 • 9 budżetów ustalonych dla 6 gmin i 3 związków międzygminnych,
 • 23 097 wydanych opinii w sprawach określonych w ustawach,
 • 1 303 skontrolowane jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, w tym 787 w ramach kontroli kompleksowych,
 • 123 926 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • 388 rozpatrzonych pism i skarg, w tym 99 dotyczących działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • 2 raporty o stanie gospodarki finansowej gminy,
 • 347 szkoleń, w których uczestniczyło 24 857 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Aktywność KR RIO i Izb na forum międzynarodowym zaznaczona była udziałem przedstawicieli w VII Kongresie EURORAI – Meeting the Challenge – Sprostać wyzwaniu. Wyzwaniem tym dla instytucji audytu środków publicznych są zmiany w zarządzaniu w dobie kryzysu ekonomicznego. Kontynuowana była w różnych formach współpraca z trybunałami obrachunkowymi Niemiec. Na forum krajowym Izby zorganizowały II ogólnopolską konferencję w sprawach samorządowych – Dobrowolne zadania własne gmin. Czy art. 6 ustawy o samorządzie gminnym można „odmrozić”.

Część pierwsza Sprawozdania zawiera wnioski de lege ferenda z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych.

W drugiej części Sprawozdania przedstawione zostały informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2010 r. to:

 • 162 796 584 tys. zł – dochody ogółem, które w 7,8% pozyskano z UE tj. 12 718 314 tys. zł,
 • 177 766 154 tys. zł – wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne – 43 281 682 tys. zł, z czego 25,5%, tj. 11 032 382 tys. zł ze środków pozyskanych z UE,
 • 14 969 569 tys. zł – wynik budżetów – deficyt,
 • 55 093 872 tys. zł – zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 33,8%,
 • 30 279 477 tys. zł – należności ogółem.

Rok 2010, którego dotyczy Sprawozdanie to pierwszy rok funkcjonowania „nowej” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wprowadza ona istotne zmiany zarówno w zakresie finansów samorządu terytorialnego, jak i zadań oraz kompetencji regionalnych izb obrachunkowych. Dotyczą one m.in. zmian w zakresie form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, obowiązku opracowywania wieloletniej prognozy finansowej, rozszerzenia i uszczegółowienia perspektywy planowania finansowego, wyznaczania nowej zindywidualizowanej dla danej jednostki samorządu terytorialnego granicy zadłużenia, a kierownika każdej jednostki sektora finansów publicznych zobowiązują do wdrożenia skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Wynikiem powyższych zmian jest znaczne rozszerzenie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie nadzoru, wydawanych opinii i czynności kontrolnych.

W Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a także udostępnione przez Ministerstwo Finansów dane w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2009 i 2010 (baza na dzień 8 kwietnia br.) oraz przez Główny Urząd Statystyczny w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2010 r.

Dane w Sprawozdaniu prezentowane są za rok sprawozdawczy i rok poprzedni, a dane w punkcie 2 części II Sprawozdania w perspektywie wykonania budżetów w latach 2004 - 2010. Zgodnie z „nową” ustawą o finansach publicznych od 2010 r. zmieniły się kryteria wyodrębnienia pozycji planistycznych w ramach wydatków budżetowych jst. Dla uzyskania porównywalności danych dokonano przeliczenia danych wg nowych kryteriów również za rok 2009.

Wszystkie zestawienia, tabele i inne dane statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym, sporządzonym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne Izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek. Różne źródła danych, daty ich aktualizacji oraz przyjęty stopień szczegółowości, mogą być przyczyną niewielkich rozbieżności w stosunku do danych prezentowanych w innych opracowaniach, jak również w ramach niniejszego opracowania.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2010 r. prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o budżet, tj. 2 414 gmin, miasto stołeczne Warszawę i pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 165 związków międzygminnych i jeden związek powiatów. Ogółem w 2010 r. funkcjonowało 2 975 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Sprawozdanie za 2010 r. zawiera bogaty materiał statystyczny. Zaprezentowano 48 tabel; 8 po części pierwszej i 40 w części drugiej oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne. Po raz kolejny Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach – niniejszego opracowania oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej KR RIO www.rio.gov.pl.

R P Krawczyk.jpeg
dr Ryszard Paweł Krawczyk
Przewodniczący KR RIO

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 r."

PDFSprawozdanie KRRIO za 2010 rok (9,60MB)
(rozmiar pliku około 10 MB)

Data publikacji: 20-12-2020 12:37 Data modyfikacji: 20-12-2020 12:42
Przewiń do góry Przewiń do góry