Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2009 rok

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 8/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodności z prawem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także dysponowania przez nie środkami publicznymi. Efekt pracy izb w 2009 r. to m.in.:

 • 153 138 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych,
 • 5 budżetów ustalonych dla 2 gmin i 3 związków międzygminnych,
 • 21 625 wydanych opinii w sprawach określonych w ustawach,
 • 1 162 skontrolowane jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, w tym 771 w ramach kontroli kompleksowych,
 • 126 725 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • 365 rozpatrzonych pism i skarg, w tym 106 dotyczących działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • 1 raport o stanie gospodarki finansowej gminy,
 • 373 szkolenia, w których uczestniczyło 29 446 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Wyrazem aktywności izb na forum międzynarodowym była konferencja „Audyt pomocy społecznej” zorganizowana w Bydgoszczy we współpracy z EURORAI, a także udział przedstawicieli izb na konferencji w Barcelonie. Kontynuowana była w różnych formach współpraca z trybunałami obrachunkowymi Niemiec. Także na forum krajowym izby zorganizowały ogólnopolską konferencję „20 lat finansów samorządowych w Polsce”.

W drugiej części Sprawozdania przedstawione zostały informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowe dane o budżetach samorządowych w 2009 r. to:

 • 154 842 461 tys. zł – dochody ogółem, które w 8,9% pozyskano z UE tj. 13 818 289 tys. zł,
 • 167 828 195 tys. zł – wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne – 41 603 590 tys. zł, z czego 24,1%, tj. 10 036 900 tys. zł ze środków pozyskanych z UE,
 • 12 985 734 tys. zł – wynik budżetów – deficyt,
 • 40 294 344 tys. zł – zobowiązania ogółem, które w relacji do dochodów stanowiły 26,0%,
 • 30 099 409 tys. zł – należności ogółem.

Dane w Sprawozdaniu prezentowane są za rok sprawozdawczy i rok poprzedni, a dane w punkcie 2 części II Sprawozdania w perspektywie wykonania budżetów w latach 2004 - 2009.

Rok 2009, którego dotyczy Sprawozdanie to ostatni rok funkcjonowania „starej” ustawy o finansach publicznych. Sejm RP w dniu 27 sierpnia 2009 r. przyjął nową ustawę o finansach publicznych, która wprowadza istotne zmiany zarówno w zakresie finansów samorządu terytorialnego, jak i zadań oraz kompetencji regionalnych izb obrachunkowych. Ustawa wprowadza między innymi zmiany w zakresie form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, wprowadza Wieloletnią Prognozę Finansową, rozszerza i uszczegóławia perspektywę planowania finansowego, wyznacza nowe zindywidualizowane dla danej jednostki samorządu terytorialnego granice zadłużenia, a kierownika każdej jednostki sektora finansów publicznych zobowiązuje do wdrożenia skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Wynikiem powyższych zmian jest znaczne rozszerzenie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie nadzoru, wydawanych opinii i czynności kontrolnych. Ocena wpływu nowych przepisów na działalność izb zostanie przedstawiona w Sprawozdaniu za rok 2010.

W przedkładanym za 2009 r. Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a także dane udostępnione przez Ministerstwo Finansów – w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2008 i 2009 oraz przez Główny Urząd Statystyczny – w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2009 r.

Wszystkie zestawienia, tabele i inne dane statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym sporządzonym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne Izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek. Różne źródła danych, daty ich aktualizacji oraz przyjęty stopień szczegółowości, mogą być przyczyną niewielkich rozbieżności w stosunku do danych prezentowanych w innych opracowaniach, jak również w ramach niniejszego opracowania.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2009 r. prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o budżet, tj. 2 413 gmin, miasto stołeczne Warszawę jako miasto na prawach powiatu i pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 174 związki międzygminne i jeden związek powiatów. Ogółem w 2009 r. funkcjonowały 2 983 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Sprawozdanie za 2009 r. zawiera bogaty materiał statystyczny. Zaprezentowano 48 tabel; 8 po części pierwszej i 40 w części drugiej oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne. Po raz kolejny Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach – niniejszego opracowania oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej KR RIO www.rio.gov.pl.

R P Krawczyk.jpeg
dr Ryszard Paweł Krawczyk
Przewodniczący KR RIO

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r."

PDFSprawozdanie KRRIO za 2009 rok (9,67MB)
(rozmiar pliku około 10 MB)

Data publikacji: 20-12-2020 12:58 Data modyfikacji: 20-12-2020 13:01
Przewiń do góry Przewiń do góry