Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2008 rok

Szanowni Państwo

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2008 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 2/2009 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 9 czerwca 2009 r.

Rok 2008, którego dotyczy niniejsze Sprawozdanie, był szczególnym w działalności Izb. Z dniem 1 stycznia 2008 r. minęło bowiem 15 lat obowiązywania ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce. W istocie zapowiedź utworzenia regionalnych izb obrachunkowych zawierała już ustawa o samorządzie terytorialnym uchwalona 8 marca 1990 r., która w przepisie art. 86 stanowiła, że regionalna izba obrachunkowa jest organem nadzoru w zakresie spraw budżetowych. Znamiennym dla działalności Izb był też rok 1997, w którym weszła w życie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Na podstawie przepisu art. 171 ust. 2 Konstytucji regionalne izby obrachunkowe są konstytucyjnym organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Od 1 stycznia 1999 r., w związku z wprowadzeniem zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, funkcjonuje 16 Izb działających na obszarze poszczególnych województw.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza, której układ został znacząco zmieniony, zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w 2008 r., w tym informacje o wynikach kontroli koordynowanych przez KR RIO w zakresie gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz realizacji dochodów z mienia gminy za lata 2006 - 2007, przy czym, na podstawie uchwał KR RIO Nr 3/2009 i 4/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r., szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych kontroli zostaną przedstawione w odrębnych opracowaniach. W części tej zaprezentowane zostały też problemy związane ze stosowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, a także i regionalne izby obrachunkowe, przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostek samorządu, związków komunalnych i samorządowych osób prawnych – wnioski de lege ferenda.

W drugiej części Sprawozdania przedstawione zostały informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2008. Ma ona charakter analizy wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego budżetu w latach 2007 i 2008. Sprawozdanie zawiera bogaty materiał statystyczny. Zaprezentowano 47 tabel; 8 po części pierwszej i 40 w części drugiej oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne.

Rok 2008 był kolejnym okresem funkcjonowania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Stabilne zasady finansowania samorządu, ukształtowane tą ustawą spowodowały, że od 2004 r. dochody jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 55,8%, a dochody budżetu państwa o 62,2% W roku sprawozdawczym uwidocznił się jednak wpływ niekorzystnej koniunktury gospodarczej  i dochody jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 8,5% (w 2006 r. wzrost o 13,7%, w 2007 r. o 12,3%). Przy wysokim wskaźniku inflacji w 2008 r. realny wzrost dochodów wyniósł 4,3%.

W przedkładanym opracowaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a także dane udostępnione przez Ministerstwo Finansów – w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007 i 2008 oraz przez Główny Urząd Statystyczny – w zakresie stanu ludności  w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2008 r.

Wszystkie zestawienia, tabele i inne dane statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym sporządzonym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne Izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2008 r. prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o budżet, tj. 2 413 gmin, miasto stołeczne Warszawę jako miasto na prawach powiatu i pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 176 związków międzygminnych i jeden związek powiatów. Ogółem w 2008 r. funkcjonowało 2 985 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Po raz kolejny Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach – niniejszego opracowania oraz na stronie internetowej KR RIO www.rio.gov.pl.

R P Krawczyk.jpeg
dr Ryszard Paweł Krawczyk
Przewodniczący KR RIO

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2008 r."

PDFSprawozdanie KRRIO za 2008 rok (5,78MB)
(rozmiar pliku około 5,8 MB)

Data publikacji: 20-12-2020 13:19
Przewiń do góry Przewiń do góry