Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2007 rok

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedkłada Sejmowi i Senatowi RP „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2007 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 8/2008 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 12 czerwca 2008 roku.

Po raz kolejny Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach – niniejszego opracowania oraz na stronie internetowej KR RIO www.rio.gov.pl. Przygotowane zostało także jego streszczenie.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w 2007 r., w tym wyniki kontroli koordynowanych przez KR RIO (realizowanych przez wszystkie izby) w zakresie prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz gospodarki finansowej instytucji kultury.

Druga część sprawozdania dotyczy wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2007. Ma ona charakter analizy wykonania budżetu w latach 2004 - 2007 przez ogół jednostek samorządu terytorialnego oraz przez poszczególne ich kategorie w latach 2006 i 2007. Sprawozdanie, w każdej z części, zawiera bogaty materiał statystyczny. Zaprezentowano 47 tabel; 8 po części pierwszej i 39 w części drugiej oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne.

Corocznie Krajowa Rada prezentowała problemy związane ze stosowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, a także i regionalne izby obrachunkowe, przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostek samorządu, związków komunalnych i samorządowych osób prawnych – wnioski de lege ferenda.

Członkowie Krajowej Rady podjęli decyzję o przygotowaniu, na potrzeby Parlamentu, oraz Rządu, przeglądu zgłaszanych od 1998 r. wniosków de lege ferenda i poinformowaniu, jaki jest aktualny stan zagadnień prawnych zgłaszanych przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych. Wyniki tej pracy opublikowane zostaną w odrębnym opracowaniu.

Rok 2007 był kolejnym okresem funkcjonowania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta ukształtowała stabilne zasady finansowania samorządu, które wobec dobrej koniunktury gospodarczej umożliwiły jednostkom pozyskiwanie wyższych dochodów, co sprzyjało wykorzystaniu przez nie bezzwrotnych środków zagranicznych, z których sfinansowały 16% inwestycji.

W przedkładanym opracowaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe oraz dane udostępnione przez Ministerstwo Finansów – w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2006 i 2007 oraz przez Główny Urząd Statystyczny – w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2007 r.

Wszystkie zestawienia danych, tabele i inne informacje statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2007 r. prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o budżet, tj. 2 413 gmin, miasto stołeczne Warszawę jako miasto na prawach powiatu i pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 180 związków międzygminnych i jeden związek powiatów. Ogółem w 2007 r. funkcjonowało 2 989 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

R P Krawczyk.jpeg
dr Ryszard Paweł Krawczyk
Przewodniczący KR RIO

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2007 r."

PDFSprawozdanie KRRIO za 2007 rok (9,16MB)
(rozmiar pliku około 9,5 MB)

Streszczenie "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2007 r."

PDFStreszczenie Sprawozdania KRRIO za 2007 rok (4,17MB)
(rozmiar pliku około 4,2 MB)

Data publikacji: 20-12-2020 13:40 Data modyfikacji: 20-12-2020 13:46
Przewiń do góry Przewiń do góry