Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2006 rok

Szanowni Państwo

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedkłada Sejmowi i Senatowi RP „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2006 roku”. Sprawozdanie to – zgodnie z dyspozycją art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) - zostało przyjęte Uchwałą Nr 4/07 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 18 czerwca 2007 r.

Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach - tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej KR RIO www.rio.gov.pl. Przygotowane zostało także jego streszczenie.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w 2006 roku, w tym informacje o wynikach kontroli koordynowanej przez KR RIO w zakresie gospodarki finansowej związków międzygminnych. Część ta zakończona jest wnioskami de lege ferenda z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych. Wnioski nawiązują do zagadnień podnoszonych w latach poprzednich. Dane o pracy izb obejmują lata 2005 i 2006.

Druga część sprawozdania dotyczy wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2006. Ma ona charakter analizy danych o wykonaniu budżetu w latach 2005 i 2006 przez ogół jednostek samorządu terytorialnego oraz przez poszczególne ich kategorie. Sprawozdanie, w każdej z części, zawiera bogaty materiał statystyczny. Zaprezentowano 47 tabel; 8 po części pierwszej i 39 w części drugiej oraz liczne zestawienia i wykresy graficzne.

Rok 2006 był kolejnym okresem funkcjonowania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta ukształtowała stabilne zasady finansowania samorządu, które wobec dobrej koniunktury gospodarczej umożliwiły jednostkom pozyskiwanie wyższych dochodów, co sprzyjało wykorzystaniu przez jednostki samorządu terytorialnego bezzwrotnych środków zagranicznych, z których sfinansowały one ponad 20% inwestycji.

W przedkładanym opracowaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe oraz dane udostępnione przez Ministerstwo Finansów - w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2005 i 2006 oraz przez Główny Urząd Statystyczny - w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 31 czerwca 2006 r.

Wszystkie zestawienia danych, tabele i inne informacje statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek.

Ze względu na niską inflację w 2006 r., w opracowaniu wszystkie dane prezentowane są w wartościach nominalnych. Różne źródła danych, daty ich aktualizacji oraz przyjęty stopień szczegółowości, mogą być przyczyną niewielkich rozbieżności w stosunku do danych prezentowanych w innych opracowaniach, jak również w ramach prezentowanego opracowania.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2006 r. prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o budżet, tj. 2 413 gmin, miasto stołeczne Warszawę jako miasto na prawach powiatu i pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 172 związki międzygminne i jeden związek powiatów. Ogółem w 2006 r. funkcjonowało 2 981 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Sprawozdanie za rok 2006 to dziesiąte z kolei sprawozdanie. W imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych pragnę wyrazić przeświadczenie, iż praca wszystkich Izb nad realizacją tego zadania przyniosła wymierne efekty. Unifikacji uległy procedury wykonywania powierzonych Izbom zadań, jak też zasady prezentowania przez nie zjawisk ekonomicznych z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, w ciągu dziesięciu lat pracy nad sprawozdaniem ukształtował się zespół redakcyjny, a realizacja tego zadania na stałe wpisała się w harmonogram prac wszystkich Izb.

Wyrażam nadzieję, że prezentowane przez KR RIO sprawozdania spełniły oczekiwania i były pomocne w pracy obojga Wysokich Izb, Rządu RP oraz innych organów i instytucji Państwa, a także podmiotów i organizacji samorządowych.

Na ręce Pana Tadeusza Dobka, Przewodniczącego Komisji Analiz Budżetowych KR RIO, Prezesa RIO w Bydgoszczy, który od początku kieruje pracą zespołu redakcyjnego składam wyrazy podziękowania dla całego zespołu za zaangażowanie i rzetelną pracę.

S Srocki.jpeg
dr Stanisław Srocki
Przewodniczący KR RIO

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2006 roku"

Część I. Sprawozdanie z działalności RIO za 2006 rok

PDFSprawozdanie z działalności RIO za 2006 rok (1,08MB)
(rozmiar pliku około 1,1 MB)

Część II. Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2006 roku

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2006 roku (2,84MB)
(rozmiar pliku około 2,9 MB)

Streszczenie "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2006 roku"

PDFStreszczenie Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2006 roku (309,24KB)

(rozmiar pliku około 0,3 MB)

Data publikacji: 20-12-2020 18:40 Data modyfikacji: 21-12-2020 10:43
Przewiń do góry Przewiń do góry