Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2005 rok

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedkłada Sejmowi i Senatowi RP „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte Uchwałą Nr 3/2006 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 12 czerwca 2006 roku.

Po raz kolejny Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach - niniejszego opracowania oraz na stronie internetowej KR RIO www.rio.gov.pl. Oprócz niniejszego opracowania, przygotowane zostało także jego streszczenie.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w 2005 r., w tym wyniki kontroli koordynowanych przez KR RIO (realizowanych przez wszystkie izby) w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i realizacji przez powiaty dochodów budżetu państwa. Część ta jest zakończona wnioskami z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych. Wnioski za 2005 r. nawiązują do zagadnień podnoszonych w Sprawozdaniach za poprzednie okresy. W niniejszym opracowaniu, dane o pracy izb prezentowane są za lata 1993 oraz 2004 i 2005.

Natomiast część druga Sprawozdania, dotycząca wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2005, ma charakter analityczny a dane o wykonaniu budżetu prezentowane są za lata 2004 i 2005. Po każdym z punktów Sprawozdania dotyczącym wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego ogółem oraz przez poszczególne kategorie jednostek samorządu terytorialnego zamieszczone jest podsumowanie. Sprawozdanie, w każdej z części, zawiera bogaty materiał statystyczny. W opracowaniu zaprezentowano 47 tabel; 8 po części pierwszej i 39 w części drugiej. Ponadto, Sprawozdanie ilustrowane jest licznymi zestawieniami i wykresami graficznymi.

W 2005 r. regionalne izby obrachunkowe i jednostki samorządu terytorialnego funkcjonowały w nieco zmienionym porządku prawnym. Z dniem 1 stycznia 2005 r. w jednostkach budżetowych zlikwidowane zostały rachunki środków specjalnych i utworzone zostały rachunki dochodów własnych oraz funduszy celowych, pozwalających na przekazywanie dodatkowych środków na finansowanie np. wydatków Policji. Z dniem 1 lipca 2005 r. w izbach funkcjonował jeden organ – Kolegium, a zadania drugiego – Komisji Orzekającej - przejęły Regionalne Komisje Orzekające w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, dla których warunki funkcjonowania zabezpieczyli Prezesi regionalnych izb obrachunkowych. Rok 2005 to kolejny okres działalności przedstawicieli KR RIO i izb na forum międzynarodowym.

Dla jednostek samorządu terytorialnego rok 2005 był kolejnym okresem funkcjonowania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w odmienny sposób ukształtowała strukturę i poziom dochodów zrealizowanych przez samorząd terytorialny w całości jak i poszczególne jego szczeble. Rok ten był dla jednostek samorządu terytorialnego także pierwszym pełnym okresem korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Do powyższych zagadnień nawiązują poszczególne części niniejszego Sprawozdania.

W 2005 r. informacje o funkcjonowaniu regionalnych izb obrachunkowych były po raz pierwszy publikowane w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej 2005.

W Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe oraz dane udostępnione przez:

  • Ministerstwo Finansów - w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2004 i 2005,
  • Główny Urząd Statystyczny - w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2005 r.

Wszystkie zestawienia danych, tabele i inne informacje statystyczne zawarte w części I Sprawozdania oraz w części II - w odniesieniu do związków komunalnych - są opracowaniem własnym KR RIO. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek, po ich weryfikacji przez izby i Ministerstwo Finansów.

Różne źródła danych, daty ich aktualizacji oraz przyjęty stopień szczegółowości, mogą być przyczyną niewielkich rozbieżności w stosunku do danych prezentowanych w innych opracowaniach, jak również w ramach niniejszego opracowania.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2005 r. prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o budżet, tj. 2 413 gmin, miasto stołeczne Warszawę jako miasto na prawach powiatu i pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 176 związków międzygminnych i jeden związek powiatów. Ogółem w 2005 r.  funkcjonowało i Sprawozdaniem objęto 2 985 jednostek.

 

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 roku"

Część I. Sprawozdanie z działalności RIO za 2005 rok

PDFSprawozdanie z działalności RIO za 2005 rok (1,02MB)
(rozmiar pliku około 1,0 MB)

Część II. Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 roku

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 roku (3,30MB)
(rozmiar pliku około 3,4 MB)

Streszczenie "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 roku"

PDFStreszczenie Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 roku (725,07KB)
(rozmiar pliku około 0,7 MB)

Data publikacji: 20-12-2020 18:55 Data modyfikacji: 21-12-2020 10:41
Przewiń do góry Przewiń do góry