Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2004 rok

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedkłada Sejmowi i Senatowi RP „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2004 roku”. Sprawozdanie to zostało przyjęte Uchwałą Nr 4/2005 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 6 czerwca 2005 roku.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w 2004 roku i jest zakończona wnioskami z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych. Wnioski za 2004 rok nawiązują do zagadnień podnoszonych w Sprawoz­daniach za poprzednie okresy. W Sprawozdaniu tym, dane o pracy izb prezentowane są za lata 1993 oraz 2003 i 2004.

Natomiast część druga Sprawozdania, dotycząca wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2004, ma charakter analityczny a dane o wykonaniu budżetu prezentowane są za lata 2003 i 2004. Po każdym z punktów Sprawozdania dotyczącym wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego ogółem oraz przez poszczególne kategorie jednostek samorządu terytorialnego zamieszczone jest podsumowanie. Sprawozdanie, w każdej z części, zawiera bogaty materiał statystyczny. W opracowaniu zaprezentowano 47 tabel; 8 po części pierwszej i 39 w części drugiej. Ponadto, Sprawozdanie ilustrowane jest licznymi zestawieniami i wykresami graficznymi.

Sprawozdanie za rok 2004 dotyczy szczególnego okresu dla regionalnych izb obrachunkowych i dla jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, nastąpiły zmiany w zakresie działalności merytorycznej izb - m. in. rozszerzenie uprawnień kontrolnych, izby otrzymały także kompetencje opracowania raportów o stanie gospodarki finansowej na podstawie wyników działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej - oraz w organizacji izb – wprowadzona została 6-letnia kadencja na stanowisku prezesa izby i pozaetatowych członków kolegium, określono zasady i przeprowadzono konkursy na te stanowiska. Rok 2004 był bardzo znaczącym okresem dla działalności izb na forum międzynarodowym. Podczas V Kongresu EURORAI – Europejskiej Organizacji Zrzeszającej Regionalne i Lokalne Instytucje Audytu Zewnętrznego – Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych uzyskała status członka tej organizacji, a Regionalne Izby Obrachunkowe w Bydgoszczy, Katowicach i w Szczecinie uzyskały status członków stowarzyszonych..

Dla jednostek samorządu terytorialnego rok 2004 był pierwszym okresem funkcjonowania ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w odmienny sposób ukształtowała strukturę i poziom dochodów zrealizowanych przez samorząd terytorialny w całości jak i poszczególne jego szczeble. Rok ten był dla jednostek samorządu terytorialnego także pierwszym pełnym okresem korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Do powyższych zagadnień nawiązują poszczególne części niniejszego Sprawozdania.

W Sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe oraz dane udostępnione przez:

Ministerstwo Finansów - w zakresie sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2003 i 2004,

Główny Urząd Statystyczny - w zakresie stanu ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Wszystkie zestawienia danych, tabele i inne informacje statystyczne zawarte w Sprawozdaniu są opracowaniem własnym. Do części I Sprawozdania oraz w odniesie­niu do działalności kontrolnej i do związków komunalnych w części II, zostały one opracowane na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne izby. Tabele i graficzna prezentacja danych w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego zostały opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych tych jednostek.

Różne źródła danych, daty ich aktualizacji oraz przyjęty stopień szczegółowości, mogą być przyczyną niewielkich rozbieżności w stosunku do danych prezentowanych w innych opracowaniach, jak również w ramach niniejszego opracowania.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2004 roku prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o budżet, tj. 2 413 gmin, miasto stołeczne Warszawę jako miasto na prawach powiatu i pozostałe 64 miasta na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 168 związków międzygminnych i jeden związek powiatów. Ogółem w 2004 roku funkcjonowało i Sprawozdaniem objęto 2 977 jednostek.

 

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2004 r."

Część I. Sprawozdanie z działalności RIO za 2004 rok

PDFSprawozdanie z działalności RIO za 2004 rok (1 023,01KB)
(rozmiar pliku około 1,0 MB)

Część II. Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2004 roku.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2004 roku (4,42MB)
(rozmiar pliku około 4,6 MB)

Streszczenie "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2004 r."

PDFStreszczenie Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2004 roku (915,24KB)
(rozmiar pliku około 0,9 MB)

Data publikacji: 20-12-2020 19:08 Data modyfikacji: 21-12-2020 11:30
Przewiń do góry Przewiń do góry