Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2002 rok

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedkłada Sejmowi i Senatowi RP sprawozdanie z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2002 roku. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 3/2003 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 21 maja 2003 roku.

Po raz kolejny Sprawozdanie prezentowane jest w dwóch formach - niniejszego opracowania oraz na stronach www.rio.gov.pl KR RIO. Po raz czwarty, oprócz niniejszego opracowania, przygotowane zostało także jego streszczenie.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza - informacja o zadaniach realizowanych przez regionalne izby obrachunkowe w 2002 r. - jest zakończona wnioskami z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych. W sprawozdaniu tym, opracowanym po raz szósty, dane o pracy izb prezentowane są za lata 1993 oraz 2001 i 2002, a więc za pierwszy i dziesiąty rok funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych. Natomiast część druga sprawozdania, dotycząca wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2002 ma charakter analityczny a dane o wykonaniu budżetu prezentowane są za lata 2001-2002. Każda z części sprawozdania zawiera bogaty materiał statystyczny. W opracowaniu zaprezentowano 47 tabel; 8 po części pierwszej i 39 w części drugiej. Ponadto, tekst sprawozdania ilustrowany jest licznymi zestawieniami i wykresami graficznymi.

Sprawozdanie za rok 2002 dotyczy szczególnego okresu. W roku tym zmianie uległa liczba jednostek samorządu terytorialnego - z dniem 27 października 2002 roku miasto stołeczne Warszawa uzyskało status miasta na prawach powiatu; ponadto utworzonych zostało siedem nowych powiatów. Z uwagi na wielkość budżetu Warszawy, po raz pierwszy w sprawozdaniu jednostka ta prezentowana jest odrębnie, a dane o budżecie Warszawy za 2002 rok - i dla uzyskania porównywalności - również za 2001 rok zostały wydzielone. W efekcie, dane o gminach i powiatach za 2001 rok prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu i w Sprawozdaniu za rok poprzedni różnią się.

Ponadto, w 2002 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych zawarła porozumienia o współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli i Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie. Efektem współdziałania instytucji kontrolnych jest pierwsza wspólna kontrola NIK i RIO przeprowadzona w 2002 roku w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002. Z kolei wyniki kontroli kompleksowych przeprowadzonych przez regionalne izby obrachunkowe prezentowane są ze szczególnym uwzględnieniem oceny stosowania przez samorządy przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Informacje w wyżej wymienionym zakresie, a także wyniki innych kontroli koordynowanych przez Krajową Radę, a realizowanych przez wszystkie regionalne izby obrachunkowe w zakresie pozyskiwania dochodów z tytułu opłaty planistycznej oraz z tytułu opłaty adiacenckiej, prezentowane są w części II Sprawozdania.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które w 2002 roku prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o budżet, tj. 2 412 gmin, miasto Warszawę jako miasto na prawach powiatu i pozostałe 65 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 157 związków międzygminnych. Ogółem w 2002 roku funkcjonowało i sprawozdaniem objęto 2 965 jednostek.

 

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2002 r."

Część I. Sprawozdanie z działalności RIO za 2002 rok

PDFSprawozdanie z działalności RIO za 2002 rok (529,33KB)
(rozmiar pliku około 0,5 MB)

Część II. Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2002 roku

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2002 roku (4,23MB)
(rozmiar pliku około 4,4 MB)

Streszczenie "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2002 r."

PDFstreszczenie Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2002 roku (367,80KB)
(rozmiar pliku około 0,3 MB)

Data publikacji: 20-12-2020 19:30 Data modyfikacji: 21-12-2020 18:20
Przewiń do góry Przewiń do góry