Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 2000 rok

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 z późn. zm.) Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedkłada Sejmowi i Senatowi RP „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2000 r.”. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 4/2001 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunko­wych z dnia 29 maja 2001 r.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza - informacja o zadaniach realizowanych przez regionalne izby obrachunkowe w 2000 r. - jest zakończona wnioskami z zakresu funkcjonowa­nia prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych. W sprawozdaniu tym, opracowanym po raz czwarty, dane o pracy izb prezentowane są za lata 1993 oraz 1999 i 2000. Natomiast część druga sprawozdania, dotycząca wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym 2000, ma charakter analityczny. Każda z części sprawozdania zawiera bogaty materiał statystyczny. W opracowaniu zaprezentowano 51 tabel; 8 po części pierwszej i 43 w części drugiej. Ponadto, tekst sprawozdania ilustrowany jest licznymi zestawieniami i wykresami graficznymi.

Sprawozdanie za rok 2000 wyróżnia znacznie poszerzona informacja o zadaniach kontrolnych izb. W części drugiej prezentowane są wyniki kontroli koordynowanych przez Krajową Radę Regio­nalnych Izb Obrachunkowych. Wszystkie regionalne izby obrachunkowe w kraju współuczestniczyły w kontroli działalności samorządu terytorialnego w zakresie: jednostek oświatowych, dotacji udzielo­nych przez samorząd terytorialny na realizację zadań własnych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizacji zadań w drodze porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, środków finansowych uzyskanych i wydatkowanych w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto, po raz pierwszy, jako wy­brane zagadnienie w realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego, prezentowane jest za okres wieloletni opracowanie: Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w latach 1997-2000.

Sprawozdaniem objęto 2 424 gminy, związek gmin warszawskich, traktowany w dalszej części jako gmina, 65 miast na prawach powiatu, 308 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 141 związków międzygminnych. Ogółem w 2000 roku funkcjonowało i sprawozdaniem objęto 2 955 jednostek.

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2000 r."

Część I. Sprawozdanie z działalności RIO za 2000 rok

Część II. Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2000 roku

Data publikacji: 20-12-2020 19:46
Przewiń do góry Przewiń do góry